12.4 Pořizování MZ obyčejných zásilek – jednotlivá evidence

Kliknutím na tlačítko Vstup do podání (nebo jste přesměrováni při zakládání podání) vstoupíte do zvoleného podání. Zde můžete jednotlivě pořizovat MZ obyčejné zásilky a k nim data celních prohlášek, ke kterým je následně umožněn i tisk AŠ či vývozních daňových dokladů. V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

5
Obrázek: Pořizovací tabulka pro MZ obyčejnou zásilku

12.4.1 Editace zásilky

Údaje, které ůžete zadat:

Adresát
Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů – zde nejsou nabízeni vnitrostátní adresáti

8
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

• Typ
Přednastaven MZ obyčejná zásilka Prioritní.

• Hmotnost
Do pole se zadává hmotnost zásilky. Provádí se kontrola na max. povolenou hmotnost dle platných Poštovních podmínek.

• Čárový kód CN22
Čárový kód. U zásilek můžete údaj vyplnit nebo můžete pole ponechat prázdné. Je-li pole ponecháno prázdné, čárový kód se vygeneruje automaticky.

• Poznámka – interní
Pole pro editaci poznámky v maximální délce 30 znaků, slouží pro interní potřeby podavatele.

• Poznámka – interní 2
Pole pro editaci poznámky v maximální délce 30 znaků, slouží pro interní potřeby podavatele.

• Doplňkové služby
Povolené služby k zásilce se zobrazí, jen pokud je vyplněno pole „Adresát“. Zobrazí se pouze ty služby, které je možné v rámci tohoto produktu zvolit. U každé služby je zobrazeno zaškrtávací pole pro výběr. Je-li některá služba u daného produktu povinná, automaticky se přednastaví již zaškrtnutá.

Tlačítka

15
Obrázek: Detail pořízení MZ obyčejné zásilky

12.4.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v tomto podání. Pokud je při pořizování zásilka označena jako chybová (červená ikona s vykřičníkem), je nutné takovou větu opravit nebo smazat. Pokud požadujete zásilku opravit, kliknutím na daný řádek se pořízené údaje zobrazí ve vrchní části obrazovky.

19
Obrázek: Seznam pořízených zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení při pořizování MZ obyčejných zásilek:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

12.4.3 Pořízení zásilek s daty celní prohlášky

V aplikaci je umožněno k MZ obyčejným zásilkám pořizovat i data celních prohlášek. Tyto vývozní doklady je umožněno v aplikaci tisknout na formuláře CN22 s ČK – 1x (A4) a CN22 s ČK – 4x (A4). U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek, je povinné vyplnění hmotnosti. Pokud byl vybrán adresát s cílovou zemí, kde je vyplnění celní prohlášky povinné, je nutné ji vyplnit.

Položky k celním prohláškám při pořizování dat k zásilce:

Po vyplnění dat k zásilce a potvrzení tlačítkem „Uložit“, je zobrazeno informativní hlášení a nové tlačítko „Data celní prohlášky“.

30
Obrázek: Pořízení zásilek – tlačítko Data celní prohlášky

Toto tlačítko přesměruje uživatele na stranu Data celní prohlášky. V této pořizovací tabulce je povinné vyplnění všech zobrazených položek s výjimkou Tarifního kódu – tato položka je povinná pokud je u zásilky zadána doplňková služba č. 44 – Zboží s VDD:

K jedné zásilce je umožněno pořídit maximálně 4 položky obsahu zboží. Pro smazání položek je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou vybrané položky odstraněny ze seznamu.

Možná nastavení v menu „Data celní prohlášky“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet položek na stránku:

Tlačítka

12.4.4 Tisk adresních štítků, obálek a Celních prohlášek

Pořízené údaje k MZ obyčejným zásilkám je možné tisknout na vybraný formulář. Zásilky, ke kterým mají být vytištěna data na zvolený formulář, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

30
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení zásilek a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny a formuláře“). Dále formulář ze seznamu formulářů povolených pro daný druh zásilky, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty.

32
Obrázek: Volby tisku

Tlačítka

12.4.5 Oprava chybné zásilky

Chcete-li zásilku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených zásilek přenesete údaje o zásilce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení oprav je třeba potvrdit tlačítko „Uložit“.