15.2 Import dat

Volba „Import dat“ je určena pro založení podání a import souboru do aplikace. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání a souborů, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

18
Obrázek: Seznam podání, seznam souborů

15.2.1 Seznam podání

Pokud je založeno podání zobrazí se v seznamu podání:

19
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

15.2.2 Nové podání

> Operátor > Import dat > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

22
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Údaje, které se zadávají:

Tlačítka

15.2.3 Seznam souborů

Pokud je seznam podání prázdný je seznam souborů prázdný bez možnosti importu souboru.

23
Obrázek: Seznam souborů pro prázdný seznam podání

Pokud je založeno podání je možno provádět import.

24
Obrázek: Seznam souborů pro podání

Pro import souboru se zásilkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Pro import souboru „M“ kliknete na tlačítko Import souboru.

25
Obrázek: Seznam souborů

Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Číselník chyb vyskytujících se v importovaných „M“ souborech

Přijato ke zpracování Popis chyby
NE chybná délka věty
NE chybná adresa – neexistující PSČ nebo obec
NE nepovolený typ souboru
NE nepovolený typ zásilky
NE chybný název souboru
NE soubor obsahuje chybná data
NE hmotnost mimo povolený rozsah

15.2.4 Formát datového souboru

Datový soubor je textový (ASCII) v těchto formátech:

Použitý typ kódování češtiny – CP852 (Latin 2). Datový soubor je možno předávat ve tvaru komprimovaném – viz Název komprimovaného souboru – podporován je komprimační standard ZIP.

Název datového souboru
Název datového souboru (musí být uváděn malými písmeny):
sxyyyppp.tzz

Název datového souboru
Název komprimovaného souboru (musí být uváděn malými písmeny):
sxyyyppp.zzk

Příklad názvu textového souboru s pevnou délkou věty pro podavatele C3601:
                           nc295010.t36

šipky

Struktura souboru „M“:

Č. Popis pole Velikost Význam pole
1 Identifikační číslo zásilky 13 Čárový kód
2 Datum předání dat k podání 8 Formát „ccyymmdd“
3 Čas předání dat k podání 8 Formát „hh:mm:ss“
4 Příjmení a jméno adresáta / Název firmy 30  
5 PSČ adresáta 5 U vnitrostátních zásilek PSČ adresáta, u mz zásilek mezery.
6 ISO kód země 2 Vnitrostátní zásilka mezery
Zásilka do ciziny nebo Consignment – ISO kód země
7 Obec 40  
8 Část obce 40 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
9 Ulice 40 U bezuličního systému bude údaj vyplněn mezerami
10 Č.p. 6 Číslo popisné
11 Č.o. 6 Číslo orientační
12 Telefon adresáta 20 Formát „+420xxxxxxxxx“
13 E-mail adresáta 50 Formát „xxx@xxx.xxx“
14 Částka předpokládaného výplatného v Kč 12 Formát (9.2) „xxxxxxxxx.xx“
pro balíkové zásilky se pole částka předpokládaného
výplatného nevyplňuje (vyplní se kódy znaky mezera 20hex),
vypočítá a doplní po vysazbování pošta
15 Hmotnost zásilky v Kg 12 Formát (8.3) „xxxxxxxx.xxx“
je uvedeno v kg
16 Částka dobírky v Kč 12 Formát (9.2) „xxxxxxxxx.xx“
17 Udaná cena v Kč 12 Formát (9.2) „xxxxxxxxx.xx“
18 Požadované služby k zásilce*) 30 Číselné kódy služeb, oddělené znakem „+”
19 Stav zásilky 2 Dle číselníku stavů
20 Číslo výplatního stroje 10 Uvádí se pouze u zásilek, kdy je výplatné hrazeno výplatním strojem zákazníka.
21 Variabilní symbol dobírkové poukázky **) 10 Pouze u dobírky
22 Identifikační číslo hlavní zásilky u vícekusové zásilky ***) 13 ID hlavní zásilky (první v pořadí).
23 Pořadové číslo zásilky ve vícekusové zásilce 2 Pořadové číslo zásilky ve VK.
Uvádí se pořadové číslo zásilky.
24 Počet Ks zásilek ve vícekusové zásilce 2 Celkový počet zásilek ve VK. Uvádí se celkový počet zásilek ve vícekusové zásilce.
25 Identifikační číslo podavatele 10 (pro další využití), zatím vyplněno mezerami
26 Variabilní symbol zásilky 10 Libovolná identifikace zásilky pro využití podavatelem
27 Rozměry zásilky – délka 6 Rozměry zásilky – délka zásilky v cm
Uvádí se délka nadrozměrné zásilky (v cm).
28 Rozměry zásilky – šířka 6 Rozměry zásilky – šířka zásilky v cm
Uvádí se šířka nadrozměrné zásilky (v cm).
29 Rozměry zásilky – výška 6 Rozměry zásilky – výška zásilky v cm
Uvádí se výška nadrozměrné zásilky (v cm).
30 Typ osoby (FO/PO) 1 Indikace fyzické či právnické osoby.
Uvádí se indikace fyzické (indikace F) či právnické (indikace P) osoby.
31 MRN kód 20 MRN kód z vývozního dokladu pro zásilky do zahraničí.
Uvádí se u zásilek zasílaných do zahraničí s celním prohlášením (k zásilce je přiložen vývozní doklad).
32 Kód uzávěru 13 Pro další využití.
Uvádí se kód uzávěru, pokud jsou zásilky na podací poštu předávány v uzávěrech, např. palety (zatím pouze pro služební zásilky ČP).
33 Telefon odesílatele 20 Formát „+xxxxxxxxxxxx“ – pro další využití
34 E-mail odesílatele 50 Formát „xxx@xxx.xxx“ – pro další využití
35 Počet palet 2 Počet palet pro Balík Nadrozměr – max. množství palet je 99
Pokud je vyplněno toto pole, musí být uvedena sl.68-Paleta.
36 Příjmení a jméno kontaktní osoby 30 Pro balík Nadrozměr
37 Jméno odesílatele 30 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
38 Příjmení odesílatele 30 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
39 Název firmy 30 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
40 IČO odesílatele 12 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
41 PSČ odesílatele 5 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
42 ISO kód země odesílatele 2 ISO kód země adresy odesílatele (standardně CZ)
43 Obec adresy odesílatele 40 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
44 Část obce adresy odesílatele 40 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
45 Ulice adresy odesílatele 40 Bez uličního systému bude údaj vyplněn mezerami
46 Č.p. adresy odesílatele 6 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery ;
47 Č.o. adresy odesílatele 6 Je-li údaj znám vyplněno, jinak mezery
48 Celní obsah zásilky 50 Popis celního obsahu zásilky u zásilek do zahraničí

Poznámka (pro formát TXT -“T” - textový soubor s pevnou délkou věty):
 - Pevná délka věty je 852 bytes (850 znaků+CR(0Dhex)+LF(0Ahex)). Celková délka souboru musí být násobkem 850.
 - Numerické údaje (částka, váha) je potřeba doplnit zleva mezerami/nulami, textové údaje je potřeba doplnit zprava mezerami na celé délky polí.

Vysvětlivky k polím:
*)Pole služby: U zásilek s bezdokladovou dobírkou se povinně vyplňuje služba č. 41.
**)Pole variabilní symbol poukázky:

Pole 37-47 – se vyplňují v případě, pokud podavatel není skutečným odesílatelem. Pokud nejsou pole vyplněna, jsou doplněna mezerami po celé délce polí.

* Hmotnost je povinný údaj
Pokud je požadováno dodání zásilek do P.O.Boxu je nutné mít v souboru uvedenou službu 49 – služba P.O.BOX.

Pokud je požadováno dodání zásilek do P.O.Boxu, který je na podací poště je nutné mít v souboru uvedenou službu 48 – Zóna IV. P.O.BOX.

15.2.5 Uzavření podání

> Import dat > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít . Po uzavření podání jsou zpřístupněna tlačítka Soupis zásilek viz 12.2.6. Soupis zásilek a Soupis podání viz 12.2.7

15.2.6 Soupis zásilek

> Import dat > Seznam podání > Soupis zásilek

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu zásilek, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis zásilek se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

31
Obrázek: Soupis Nezapsaných balíkových zásilek

31
Obrázek: Soupis Zapsaných listovních zásilek

15.2.7 Soupis podání

> Import dat > Seznam podání > Soupis podání

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu podání, tisk lze provádět pouze pro uzavřená podání. Po použití tlačítka Soupis podání se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout.

31
Obrázek: Soupis podání Zapsaných listovních zásilek nesměrovaných do P.O.Boxu

31
Obrázek: Soupis podání Nezapsaných balíkových zásilek nesměrovaných do P.O.Boxu

31
Obrázek: Soupis podání Zapsaných listovních zásilek směrovaných do P.O.Boxu

31
Obrázek: Soupis podání Nezapsaných balíkových zásilek směrovaných do P.O.Boxu