14.5 Pořizování zásilek

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat zásilky. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:
Technologické číslo – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Podací pošta – údaj nadefinovaný v nastavení uživatele
Datum podání – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Číslo podání – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Číslo dávky/uzávěru – údaj se generuje automaticky
Přepravní obal – údaj nadefinovaný při založení nové dávky
Produkt – údaj nadefinovaný při založení nové dávky
Hmotnost obalu – údaj nadefinovaný při založení nové dávky

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:

Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

Počet zásilek na stránku:

14.5.1 Editace zapsané zásilky (s čárovým kódem)

Údaje, které musíte zadat:

Pole pro vyhledávání adresáta

Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů

98
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

98
Obrázek: Seznam adresátů

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Pole k vyplnění – zde zadáte zákaznické „Číslo“, „Příjmení/Název“ nebo „Jméno“ nebo „Doplňující údaje“ adresáta.

Tlačítka

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování zásilky.

V aplikaci je umožněno k zásilkám pořizovat i data k celním prohláškám.
U listovních zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce, pokud má zásilka zadánu zároveň doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD .

U balíkových zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce – bez ohledu na doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD . Pokud jsou zásilky směrovány do zemí bez povinnosti vyplnění celní je rovněž umožněno pořídit data k celní prohlášce. Pokud je již vybrán jeden z parametrů/položek celní prohlášky, jsou dále uplatněny stejné kontroly, jako u povinně vyplňovaných celních prohlášek. U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek je povinné vyplnění hmotnosti.

Nové položky k celním prohláškám při pořizování dat k zásilce:

Tlačítka

98
Obrázek: Detail pořízení Cenného psaní Slovenské pošty

98
Obrázek: Detail pořízení produktu Balík - Bělorusko

Po vyplnění dat k zásilce a potvrzení tlačítkem „Uložit“, je zobrazeno informativní hlášení a nové tlačítko „Data celní prohlášky“.

Toto tlačítko přesměruje uživatele na stranu Data celní prohlášky. V této pořizovací tabulce je povinné vyplnění všech zobrazených položek:

K jedné zásilce je umožněno pořídit maximálně 20 položek obsahu zboží. Pro smazání položek je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou vybrané položky odstraněny ze seznamu.

98
Obrázek: Data celní prohlášky

Možná nastavení v menu „Data celní prohlášky“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet položek na stránku:

Tlačítka

14.5.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v této dávce. Pokud je při pořizování zásilek zásilka označena jako chybová (červená ikona s vykřičníkem), je nutné takovou větu opravit nebo smazat. Pokud požadujete větu opravit, kliknutím na daný řádek se pořízené údaje zobrazí ve vrchní části obrazovky.

98
Obrázek: Seznam pořízených zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

14.5.3 Tisk na adresní štítky

Pořízené údaje k zásilce je možné tisknout na vybraný formulář. Zásilky, ke kterým mají být vytištěna data na zvolený formulář, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

98
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení zásilek a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“) a dále formulář ze seznamu formulářů povolených pro vybraný druh zásilky, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (opět je prováděna kontrola na povolené formuláře pro jednotlivé druhy zásilek).

98
Obrázek: Volby tisku – CSG adresní štítek bianco 4xA4 cenné psaní

Tlačítka

98
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

98
Obrázek: Adobe Reader

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

Pozn. Pro každý typ consignmentové zásilky je určen samostatný formulář – dle daného typu.

98
Obrázek: Tisknout

14.5.4 Oprava chybné zásilky

Chcete-li zásilku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených zásilek přenesete údaje o zásilce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení oprav je třeba potvrdit tlačítko „Uložit“.

14.5.5 Smazání zásilky

Chcete-li zásilku smazat, musíte ji v Seznamu pořízených zásilek nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vedle tlačítka Uložit vyberte akci „Smazat označené“.

14.5.6 Editace nezapsaných zásilek (bez čárového kódu)

Po vstupu do dávky s nezapsaným typem zásilek, zde můžete pořizovat počty kusů dle jednotlivých hmotnostních stupňů popř. typu.

Tlačítka

98
Obrázek: Produkt Psaní Slovenské pošty – uzavřené podání

98
Obrázek: Pořízení produktu Obchodní psaní Slovenské pošty

98
Obrázek: Pořízení produktu Psaní Bělorusko

98
Obrázek: Pořízení produktu Obchodní psaní Bělorusko

98
Obrázek: Tisková sestava Soupis zásilek - produkt Psaní Slovenské pošty