14 Consignment

14.1 Seznam podání
14.2 Nové podání
14.3 Seznam dávek/souborů
14.4 Nová dávka
14.5 Pořizování zásilek
14.6 Uzavření dávky
14.7 Uzavření podání
14.8 Import dat
14.9 Export dat
14.10 Prohlížení zásilek

Pro podavatele, kteří mají sjednánu smlouvu k zásilkám typu Consignment je v menu Zásilky – Consignment umožněno ručně pořizovat, importovat nebo přenášet data ve formátu XML. K takto pořízeným zásilkám je umožněno také pořizovat data celních prohlášek či tisknout adresní štítky a dále také si prohlížet či exportovat jejich data.

98
Obrázek: Výběr menu Consignment

14.1 Seznam podání

> Consignment > Ruční vstup

Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

98
Obrázek: Obrázek: CSG – prázdný Seznam podání,

Pokud je založeno podání nebo dávka/soubor zobrazí se v seznamu podání a seznamu dávek/souborů.

98
Obrázek: Seznam podání, Seznam souborů

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání

V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

4. Exportovat podání:
– ve volbě je možné provést export pořízených zásilek pouze z uzavřeného podání a to ve formátu „XML“

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Stavy, kterých může nabývat podání založené s indikací Předání UNI souboru – indikace stavu daného podání:

* Bez ikony – takto označené podání může být ve stavu:

Stavy, kterých může nabývat podání založené bez indikace Předání UNI souboru – indikace stavu daného podání:

* Bez ikony – v takto označeném podání ještě není pořízena žádná zásilka a je možné ho tedy smazat - ve sloupci Akce/Stav je zobrazeno tlačítko Smazat

11takto označené podání je umožněno uzavřít, data v něm pořízena jsou v pořádku – ve sloupci Akce/Stav je zobrazeno tlačítko Uzavřít

10takto označené podání je uzavřeno, ve sloupci Akce/Stav je zobrazen text Uzavřeno

12v takto označeném podání se nachází zásilky, u kterých se vyskytuje nějaká chyba v datech

14.2 Nové podání

> Consignment > Ruční vstup > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

98
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání

Přednastavené údaje:

Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka

14.3 Seznam dávek/Souborů

> Consignment > Ruční vstup > Seznam dávek/Souborů

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce „Seznam podání“ je provedena volba požadovaného podání. Pro podání, které bylo vytvořeno bez indikace předání UNI souboru lze vytvořit novou dávku - potvrzením tlačítka „Nová dávka“. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce „Seznam dávek“. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat zásilky typu, pro který byla dávka založena. Vstoupit do dávky lze kliknutím na řádek v seznamu dávek. Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka „Uzavřít“. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze zásilky pouze prohlížet nebo k nim dodatečně provést tisk na adresní štítky. Pro podání, které bylo vytvořeno s indikací předání UNI souboru, lze přenášet soubory vytvořené ve vlastním systému uživatele - potvrzením tlačítka „Procházet“ je umožněno soubor vybrat a tlačítkem „Přenos souboru“ dojde k jeho načtení.

V tabulce „Seznam dávek“ můžete:

98
Obrázek: Seznam souborů – prázdný s vybraným souborem k přenosu

Tabulka Seznam dávek/souborů

V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

souborů v seznamu podle:

2. Počet dávek/souborů na stránku:

Zobrazené údaje položky „Stav“:
Stav – ikona, v jakém stavu se dávka nachází:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit. Do již vytvořené dávky, i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání, lze opakovaně vstoupit a pořizovat další zásilky.

14.4 Nová dávka

> Consignment > Ruční vstup > Seznam dávek > Nová dávka

Pro podání založené bez indikace předání UNI souboru lze zakládat nové dávky - potvrďte tlačítko Nová dávka v tabulce „Seznam dávek/uzávěrů“.

98
Obrázek: Nová dávka/uzávěr

Tabulka nové podání

Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka

Pozn. Do jedné dávky lze vždy pořizovat pouze jeden typ produktu.

Zobrazí se tabulka pro pořizování dat v nově vytvořené dávce.

98
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování zásilek

14.5 Pořizování zásilek

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat zásilky. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:
Technologické číslo – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Podací pošta – údaj nadefinovaný v nastavení uživatele
Datum podání – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Číslo podání – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Číslo dávky/uzávěru – údaj se generuje automaticky
Přepravní obal – údaj nadefinovaný při založení nové dávky
Produkt – údaj nadefinovaný při založení nové dávky
Hmotnost obalu – údaj nadefinovaný při založení nové dávky

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:

Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

Počet zásilek na stránku:

14.5.1 Editace zapsané zásilky (s čárovým kódem)

Údaje, které musíte zadat:

Pole pro vyhledávání adresáta

Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů

98
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

98
Obrázek: Seznam adresátů

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Pole k vyplnění – zde zadáte zákaznické „Číslo“, „Příjmení/Název“ nebo „Jméno“ nebo „Doplňující údaje“ adresáta.

Tlačítka

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování zásilky.

V aplikaci je umožněno k zásilkám pořizovat i data k celním prohláškám.
U listovních zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce, pokud má zásilka zadánu zároveň doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD .

U balíkových zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce – bez ohledu na doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD . Pokud jsou zásilky směrovány do zemí bez povinnosti vyplnění celní je rovněž umožněno pořídit data k celní prohlášce. Pokud je již vybrán jeden z parametrů/položek celní prohlášky, jsou dále uplatněny stejné kontroly, jako u povinně vyplňovaných celních prohlášek. U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek je povinné vyplnění hmotnosti.

Nové položky k celním prohláškám při pořizování dat k zásilce:

Tlačítka

98
Obrázek: Detail pořízení Cenného psaní Slovenské pošty

98
Obrázek: Detail pořízení produktu Balík - Bělorusko

Po vyplnění dat k zásilce a potvrzení tlačítkem „Uložit“, je zobrazeno informativní hlášení a nové tlačítko „Data celní prohlášky“.

Toto tlačítko přesměruje uživatele na stranu Data celní prohlášky. V této pořizovací tabulce je povinné vyplnění všech zobrazených položek:

K jedné zásilce je umožněno pořídit maximálně 20 položek obsahu zboží. Pro smazání položek je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou vybrané položky odstraněny ze seznamu.

98
Obrázek: Data celní prohlášky

Možná nastavení v menu „Data celní prohlášky“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet položek na stránku:

Tlačítka

14.5.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v této dávce. Pokud je při pořizování zásilek zásilka označena jako chybová (červená ikona s vykřičníkem), je nutné takovou větu opravit nebo smazat. Pokud požadujete větu opravit, kliknutím na daný řádek se pořízené údaje zobrazí ve vrchní části obrazovky.

98
Obrázek: Seznam pořízených zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

14.5.3 Tisk na adresní štítky

Pořízené údaje k zásilce je možné tisknout na vybraný formulář. Zásilky, ke kterým mají být vytištěna data na zvolený formulář, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

98
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení zásilek a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“) a dále formulář ze seznamu formulářů povolených pro vybraný druh zásilky, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (opět je prováděna kontrola na povolené formuláře pro jednotlivé druhy zásilek).

98
Obrázek: Volby tisku – CSG adresní štítek bianco 4xA4 cenné psaní

Tlačítka

98
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

98
Obrázek: Obrázek: Adobe Reader

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

Pozn. Pro každý typ consignmentové zásilky je určen samostatný formulář – dle daného typu.

98
Obrázek: Tisknout

14.5.4 Oprava chybné zásilky

Chcete-li zásilku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených zásilek přenesete údaje o zásilce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení oprav je třeba potvrdit tlačítko „Uložit“.

14.5.5 Smazání zásilky

Chcete-li zásilku smazat, musíte ji v Seznamu pořízených zásilek nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vedle tlačítka Uložit vyberte akci „Smazat označené“.

14.5.6 Editace nezapsaných zásilek (bez čárového kódu)

Po vstupu do dávky s nezapsaným typem zásilek, zde můžete pořizovat počty kusů dle jednotlivých hmotnostních stupňů popř. typu.

Tlačítka

98
Obrázek: Produkt Psaní Slovenské pošty – uzavřené podání

98
Obrázek: Pořízení produktu Obchodní psaní Slovenské pošty

98
Obrázek: Pořízení produktu Psaní Bělorusko

98
Obrázek: Pořízení produktu Obchodní psaní Bělorusko

98
Obrázek: Tisková sestava Soupis zásilek - produkt Psaní Slovenské pošty

14.6 Uzavření dávky

Je-li dávka připravena k uzavření, je v tabulce „Seznam dávek“ u této dávky zobrazena ikona42 „Dávka je připravena k uzavření“ a je zobrazeno tlačítko Uzavřít. Kliknutím na tlačítko Uzavřít se provede uzavření dávky. V tomto případě se zobrazí informativní hlášení: „Dávka byla uzavřena.“

Obsahuje-li dávka chybná data, je u této dávky zobrazena ikona43 „Dávka obsahuje chybná data“. Tato chybná data lze v rámci jedné dávky opravit nebo je přeřadit mezi nezařazené zásilky a opravit později.

Je-li již dávka uzavřena, je u této dávky zobrazena ikona44 „Dávka již byla uzavřena“. Pokud nebylo ještě uzavřeno podání, lze do uzavřené dávky opakovaně vstoupit, provádět změny. Následně je ovšem nutné dávku znovu uzavřít.

14.7 Uzavření podání

> Consignment > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Tlačítko Uzavřít se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání. V případě potvrzení tlačítka Uzavřít se zobrazí dotaz „Chcete opravdu uzavřít?“

14.8 Import dat

> Consignment > Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt.

98
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

98
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění v seznamu podle:

2. Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu
Probíhající import je umožněno v aplikaci POL zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol o zpracování souboru
Kliknutím na ikonu 55 se zobrazí (v novém okně) protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, ID číslo zásilky, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 20.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

Tlačítka

57
Obrázek: Výběr souboru

58
Obrázek: Výběr konfigurace

Po kliknutí na tlačítko pro import se zobrazí okno s tabulkou „Seznam podání“, ve kterém provedete výběr úložiště importovaného souboru. Zásilky z importovaného souboru můžete uložit:

Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“, ve které je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Ukončení zpracování“, jsou zásilky z importovaného souboru zobrazeny ve vybrané dávce a adresáti z importovaného souboru jsou zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“ (viz kapitola 7.1 Přehled adresátů). Pro zobrazení chyb, které mohly nastat při zpracování importovaného souboru, slouží „Protokol chyb v souboru“.

14.8.1 Konfigurace

> Consignment > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Zásilky – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002 (csv) pod názvem Přednastavená konfigurace zásilek. Přednastavená konfigurace zásilek nelze dále editovat, nebo odstranit. Dále je zde umožněno využít i přednastavenou konfiguraci s názvem Import exportovaných dat-zásilky, která vychází z pořadí sloupců v Přednastavené konfiguraci exportu zásilek, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č.1. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením tohoto pole.

98
Obrázek: Consignment - Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace zásilek“ – typ souboru txt

98 98
Obrázek: Obrázek: Consignment - nastavení nové konfigurace zásilek

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Celní prohláška

Pozn. V případě, že jsou importována data k celní prohlášce, jsou povinné všechny její položky.

Kontakty

Zásilka

Generovat

Tlačítka

POZN.: KAŽDÝ ZNAK ENTER, JE PŘI IMPORTU V APLIKACI PODÁNÍONLINE INTERPRETOVÁN JAKO KONEC DATOVÉHO ŘÁDKU.

Pozn. V případě nastavení konfigurace txt je třeba brát zřetel na rozdílné zadávání rozmezí položek oproti nastavení konfigurace exportu. Při nastavení konfigurace importu „od“ určuje začátek řetězce, „do“je konec řetězce - včetně prvního znaku následující položky (první znak + počet znaků). Např. ID zásilky je v konfiguraci pro export definováno v rozmezí 1-13, v případě nastavení konfigurace pro import je to ale rozmezí 1-14(1+13=14).

14.9 Export dat

> Consignment > Export dat

Ve volbě „Export dat“ můžete provést export dat o zásilkách do souboru. Nejprve je nutné zadat parametry pro export:

68
Obrázek: Export zásilek

Tlačítka

Po kliknutí na tlačítko se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor otevřít nebo uložit.

69
Obrázek: Export souboru např. ve formátu „xls“

Tlačítka

14.9.1 Struktura exportovaného souboru

č. sloupce položka
1 ID zásilky
2 Technologické číslo
3 Datum
4 Stav *
5 PSČ, kde stav nastal
6 PSČ adresní provozovny
7 PSČ ukládací provozovny
8 Jméno
9 Příjmení/Název firmy
11 Doplňující údaje
12 Ulice
13 Č.p.
14 Č.o.
15 Obec
16 Část obce
17 PSČ adresáta
18 Stát
19 Dobírka
20 Udaná cena
21 Hmotnost
22 Doplňkové služby
23 VS poukázka
24 VS zásilka
25 ID hlavní zásilky
26 Počet kusů VK
27 Pořadí VK
28 Celková hmotnost VK
29 Výška
30 Šířka
31 Délka
32 Objemová hmotnost
33 Výplatné
34 Dobírka původní
35 Číslo jednací
36 MRN kód
37 Poznámka interní
38 Poznámka na AŠ
39 Datum vplacení dobírky
40 PSČ pošty, která vplatila dobírku
41 Datum převodu – dobírka
42 Podací číslo – dobírka
43 Podčíslo podacího čísla – dobírka
44 ID Zákaznické karty
45 Nápočet (indikace v souboru – A)
46 Počet palet
47 Typ zásilky
48 Subjekt
49 DIČ
50
51 E-mail
52 Mobil
53 Datum narození
54 Telefon
55 Číslo adresáta
56 Poznámka interní 2
Rozmezí znaků Položka Počet
znaků
Od Do
1 13 ID zásilky 13
14 19 Technologické číslo 6
20 35 Datum 16
36 37 Stav * 2
38 62 PSČ, kde stav nastal 25
63 87 PSČ adresní provozovny 25
88 112 PSČ ukládací provozovny 25
113 162 Jméno 50
163 212 Příjmení/Název firmy 50
263 312 Doplňující údaje 50
313 352 Ulice 40
353 358 Č. p. 6
359 364 Č. o. 6
365 404 Obec 40
405 444 Část obce 40
445 469 PSČ adresáta 25
470 471 Stát 2
472 483 Dobírka 12
484 495 Udaná cena 12
496 503 Hmotnost 8
504 533 Doplňkové služby 30
534 543 VS poukázka 10
544 553 VS zásilka 10
554 566 ID hlavní zásilky 13
567 568 Počet kusů VK 2
569 570 Pořadí VK 2
571 580 Celková hmotnost VK 10
581 583 Výška 3
584 586 Šířka 3
587 589 Délka 3
590 597 Objemová hmotnost 8
598 609 Výplatné 12
610 621 Dobírka původní 12
622 651 Číslo jednací 30
652 669 MRN kód 18
670 699 Poznámka- interní 30
700 749 Poznámka na AŠ 50
750 759 Datum vplacení dobírky 10
760 764 PSČ pošty, která vplatila dobírku 5
765 774 Datum převodu - dobírka 10
775 784 Podací číslo - dobírka 10
785 786 Podčíslo podacího čísla - dobírka 1
787 799 ID Zákaznické karty 13
800 801 Nápočet (indikace v souboru – A) 1
802 803 Počet palet 2
804 805 Typ zásilky 2
806 808 Subjekt 3
809 818 DIČ 10
819 828 10
829 878 E-mail 50
879 928 Mobil 50
929 943 Datum narození 15
944 993 Telefon 50
994 1013 Číslo adresáta 20
1014 1044 Poznámka interní 2 30

* Přehled stavů zásilek je uveden v kapitole 8.13.4 Přehled stavů zásilek..

14.9.2 Konfigurace exportu

Zásilky > Export dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Zásilky-Export dat-Konfigurace“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro export dat pod názvem Přednastavená konfigurace exportu zásilek, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pro nastavení konfigurace exportu zásilek klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Export zásilek“. Zobrazí se tabulka „Export dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“. Zde nastavené konfigurace se dále nabízí i v konfiguracích z uzavřeného podání.

70
Obrázek: Obrázek: Consignment - Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace exportu zásilek“ – typ souboru csv

71
Obrázek: Consignment - Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace exportu zásilek“ – typ souboru txt

72
Obrázek: Obrázek: Consignment - Nastavení nové konfigurace exportu zásilek

Tabulka Export dat-konfigurace
Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export adresátů“

Typ souboru a kódování

Technol. Číslo
PSČ stavu
Datum
PSČ adr.provozovny
Stav
PSČ ukl. provozovny

Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Zásilka

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám.

14.10 Prohlížení zásilek

> Consignment > Prohlížení zásilek

Po vstupu do volby se zobrazí tabulka pro vyhledávání zásilek. Ve volbě je možné vyhledat pouze ty zásilky, které odpovídají nastavenému technologickému číslu klienta aplikace POL. Konkrétní zásilku lze vyhledat zadáním čárového kódu (ID čísla zásilky). Seznam zásilek dle požadovaných kritérií je možné vyhledat pomocí editace údajů v tabulce „Rozšířeného vyhledávání“.

98
Obrázek: Obrázek: Prohlížení zásilek – hledání

Tabulka Prohlížení zásilek – Hledání

Čárový kód

Rozšířené vyhledávání – lze použít pro vyhledání více ks zásilek se stejnými parametry:

Adresát

Zásilka – data z podací pošty

Tlačítka

14.10.1 Hledání zásilky podle čárového kódu (ID čísla zásilky)

Požadujete-li vyhledat historii zásilky a znáte celý čárový kód, nebo jeho část, zatrhněte v tabulce „Prohlížení zásilek – Hledání“ volbu Čárový kód. Do pole zadejte celý čárový kód zásilky, nebo jeho část a stiskněte tlačítko Hledat. V případě, že je zadán celý čárový kód zásilky, zobrazí se tabulka „Prohlížení zásilek – Historie zásilky“. V případě, že je zadána pouze část čárového kódu zásilky zobrazí se seznam vyhledaných zásilek odpovídajícím zadaným číselným údajům.

14.10.2 Prohlížení zásilek z uzavřeného podání

V případě prohlížení zásilek z uzavřeného podání je umožněno prohlížení historie zásilek v rámci jednoho podání bez nutnosti návratu do podání. V detailu zobrazené historie zásilky uživatel klikne na tlačítka „Předchozí“ nebo „Následující“. Prohlížení je umožněno pouze v rámci daného podání.

Tlačítka

14.10.3 Přehled stavů zásilek

Číslo stavu Název stavu
00 Data z PodáníOnline
13 Adresní údaje k zásilce
21 Podaná
75 Přepravovaná (pouze I.TÚ)
51 Vstup na dodací poštu
8D Dosílka na jinou adresu
8E Poškozená
81 Uloženo na poště
82 Uložená
8T Chybně směrovaná (vinou pošty)
8U Předaná k doručení jiné poště
8Z Chybně směrovaná (vinou odesílatele)
88 Vyšlá z evidence
91 Doručená
95 Vrácená (odepřeno přijetí)
96 Vrácená (adresát neznámý)
97 Vrácená (prošlá odběrní lhůta)
98 Vrácená (úmrtí adresáta)
9B Vrácená (adresát se odstěhoval bez udání adresy)
9E Vrácená (nedostatečná adresa)
9V Doručená odesílateli
C1 Výstup z vyměňovací pošty
D4 Vstup do země určení
E Celní řízení
F1 Ukončení celního řízení
M Pokus o doručení
I1 Doručená
H Vrácená