16 Příprava seznamů odpovědních zásilek

16.1 Seznamy odpovědních zásilek
16.2 Nový seznam
16.3 Seznam odpovědních zásilek
16.4 Příprava seznamu odpovědních zásilek
16.5 Uzavření seznamu
16.6 Generování AŠ pro OLZ
16.7 Import dat

16.1 Seznamy odpovědních zásilek

Volba „Ruční vstup“ je určena pro ruční přípravu adresních štítků k odpovědním zásilkám. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

1
Obrázek: Prázdná tabulka se seznamy odpovědních zásilek

Pokud je založen nový seznam odpovědních zásilek, zobrazí se v seznamu.

2
Obrázek: Tabulka se seznamy odpovědních zásilek s otevřeným seznamem

Tabulka „Seznamy odpovědních zásilek“ zobrazuje údaje o rozpracovaných seznamech. Můžete si zde:

Tabulka Seznamy odpovědních zásilek
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění zásilek v seznamu podle:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

4. Exportovat seznam:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

16.2 Nový seznam

Pro založení nového seznamu potvrďte tlačítko Nový seznam v tabulce „Seznamy odpovědních zásilek“. Zobrazí se tabulka „Nový seznam“.

3
Obrázek: Nový seznam

Tabulka Nový seznam
Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka

16.3 Seznam odpovědních zásilek

Pro založení nového seznamu potvrďte tlačítko Nový seznam v tabulce „Seznamy odpovědních zásilek“ a vyplňte požadované údaje. Poté do seznamu vstupte potvrzením tlačítka „Vstup do seznamu“ Zobrazí se tabulka pro pořizování dat v nově vytvořeném seznamu.

4
Obrázek: Nový seznam – maska pro přípravu seznamu odpovědních zásilek

16.4 Příprava seznamu odpovědních zásilek

Kliknutím na řádek požadovaného seznamu odpovědních zásilek v tabulce „Seznamy odpovědních zásilek“ a následným potvrzením tlačítka „Vstup do seznamu“ do tohoto seznamu vstoupíte a můžete zde připravovat adresní štítky k odpovědním zásilkám.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:
Technologické číslo – údaj nadefinovaný při založení nového podání
Datum otevření – údaj nadefinovaný při založení nového podání

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:

16.4.1 Editace odpovědní zásilky

Pozn. Volba „Příprava seznamů odpovědních zásilek“ slouží k přípravě adresních štítků k odpovědním zásilkám. Adresní štítky připravené v této volbě se liší záměnou v polích Adresát a Odesílatel, kdy do pole pro uvedení adresáta je tištěna adresa, uvedená v nastavení podacího místa a do pole pro uvedení odesílatele je tištěna adresa adresáta, vybraná z menu Adresát. Dále je třeba upozornit, že u takto vytvořených seznamů nedochází po jejich uzavření k odchodu dat na podací poštu. ID zásilek, vygenerovaná v této volbě, jsou pro další použití standardně blokována po dobu 13 měsíců.

Údaje, které musíte zadat:

Odesílatel
Pole pro vyhledávání odesílatele
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu odesílatelů

5
Obrázek: Vyhledání odesílatele

Tlačítka

Principy práce s odesílateli jsou totožné jako v případě práce s adresáty v menu Zásilky – Ruční vstup, podrobnější popis funkcionalit viz kapitolu 8.5.1,

Tlačítka

16.4.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v tomto seznamu.

6
Obrázek: Seznam pořízených odpovědních zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování odpovědních zásilek“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

16.4.3 Tisk na adresní štítky

Funkcionalita je identická s tiskem adresních štítků pro zásilky, viz kapitola 8.5.6. Nelze provádět potisk formulářů, obsahujících dobírkovou poukázku.

16.5 Uzavření seznamu

Pokud je daný seznam připraven k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Tlačítko Uzavřít se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání.
Po potvrzení se zobrazí informativní hlášení: „Seznam byl uzavřen“. Data z uzavřených seznamů odpovědních zásilek nejsou odesílána na podací pošty, toto menu slouží pouze k přípravě adresních štítků.

16.6 Generování AŠ pro OLZ

Po kliknutí na tlačítko „Generování AŠ pro OLZ“ se zobrazí okno „Volby tisku“, ve kterém lze zvolit typ formuláře pro tisk AŠ na obyčejné vnitrostátní odpovědní zásilky a zadá se počet požadovaných kusů těchto formulářů.

59
Obrázek: Volby tisku

16.7 Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt.

54
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

55555
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění v seznamu podle:

2. Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu
Probíhající import je umožněno v aplikaci POL zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol o zpracování souboru
Kliknutím na ikonu 55 se zobrazí (v novém okně) protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, ID číslo zásilky, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 20.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

Tlačítka

Pro import souboru se zásilkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Následuje výběr požadované konfigurace. Pro import souboru ve formátu „csv“ a „txt“ oddělený středníkem kliknete na tlačítko Import CSV. Pro import souboru „K*.*“ nebo jiného souboru ve formátu „txt“ kliknete na tlačítko Import TXT.

57
Obrázek: Výběr souboru

58
Obrázek: Výběr konfigurace

Po kliknutí na tlačítko pro import se zobrazí okno s tabulkou „Seznam podání“, ve kterém provedete výběr úložiště importovaného souboru. Zásilky z importovaného souboru můžete uložit:

58
Obrázek: Okno pro výběr úložiště importovaných zásilek

Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“, ve které je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Ukončení zpracování“, jsou zásilky z importovaného souboru zobrazeny ve vybrané dávce a adresáti z importovaného souboru jsou zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“ (viz kapitola 7.1 Přehled adresátů). Pro zobrazení chyb, které mohly nastat při zpracování importovaného souboru, slouží „Protokol chyb v souboru“.

16.7.1 Konfigurace

> Zásilky > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Zásilky – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002 (csv) pod názvem Přednastavená konfigurace zásilek. Přednastavená konfigurace zásilek nelze dále editovat, nebo odstranit. Dále je zde umožněno využít i přednastavenou konfiguraci s názvem Import exportovaných dat-zásilky, která vychází z pořadí sloupců v Přednastavené konfiguraci exportu zásilek, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č.1. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením tohoto pole.

60 Obrázek: Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace zásilek“ – typ souboru txt – defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002

61 Obrázek: Nastavení nové konfigurace seznamu Odpovědních zásilek - CSV

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Zásilka

Generovat

Tlačítka

POZN.: KAŽDÝ ZNAK ENTER, JE PŘI IMPORTU V APLIKACI PODÁNÍONLINE INTERPRETOVÁN JAKO KONEC DATOVÉHO ŘÁDKU.

64
Obrázek: Nastavení nové konfigurace seznamu Odpovědních zásilek - TXT

Pozn. V případě nastavení konfigurace txt je třeba brát zřetel na rozdílné zadávání rozmezí položek oproti nastavení konfigurace exportu. Při nastavení konfigurace importu „od“ určuje začátek řetězce, „do“je konec řetězce - včetně prvního znaku následující položky (první znak + počet znaků). Např. ID zásilky je v konfiguraci pro export definováno v rozmezí 1-13, v případě nastavení konfigurace pro import je to ale rozmezí 1-14(1+13=14).