17.5.1 Editace poukázky

Údaje, které musíte zadat:
Adresát
Pole pro vyhledání adresáta

Tlačítka

        V tabulce můžete zvolit:
        1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

        2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

        3. Třídění adresátů podle:

        4. Počet adresátů na stránku:

Práce s vytvořenými složkami adresátů, hromadné pořizování poukázek B pro zvolenou skupinu adresátů
Ve volbě „Seznam“ je umožněno zvolit více adresátů, ke kterým lze následně pořídit poukázky B o stejných parametrech. Volbu adresátů lze provést:

Po potvrzení tlačítka „Přenést označené“ je zobrazena pořizovací maska Poukázek B. Zde je standardně provedena editace požadované částky a doplňkových služeb.

9
Obrázek: Pořizovací maska poukázek při volbě většího množství adresátů

Po potvrzení tlačítka „Uložit“ se zobrazí informativní hlášení o právě probíhajícím hromadném pořizování poukázek B, vždy je zobrazen počet poukázek, které ještě zbývá pořídit. Pro průběžnou kontrolu stavu probíhajícího hromadného pořízení je možno použít tlačítko „Aktualizovat“. Po jeho potvrzení dojde k zobrazení již pořízených poukázek a aktualizaci zbývajícího počtu poukázek k pořízení v informativním hlášení.

10
Obrázek: Informativní hlášení o probíhajícím hromadném pořízení poukázek B

Poznámka: Při tomto způsobu hromadného pořizování poukázek lze pro zvolenou skupinu adresátů pořídit pouze poukázky o identických parametrech. Pro poukázky B není standardně možné zvolit adresu typu Na poštu.

Pole pro vyhledávání adresáta

Tlačítka v zobrazeném Přehledu adresátů

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování poukázky. Při výběru adresáta s červenou ikonou se zobrazí upozorňující hlášení: „Neplatná adresa, adresáta nelze použít!“. Opravu chybných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4. Změna nastavení adresáta

11
Obrázek: Upozornění

Tlačítka