17.5 Pořizování poukázek

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat poukázky. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko Nová dávka.

V horní části obrazovky jsou přednastavený údaje:

17.5.1 Editace poukázky

Údaje, které musíte zadat:
Adresát
Pole pro vyhledání adresáta

Tlačítka

        V tabulce můžete zvolit:
        1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

        2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

        3. Třídění adresátů podle:

        4. Počet adresátů na stránku:

Práce s vytvořenými složkami adresátů, hromadné pořizování poukázek B pro zvolenou skupinu adresátů
Ve volbě „Seznam“ je umožněno zvolit více adresátů, ke kterým lze následně pořídit poukázky B o stejných parametrech. Volbu adresátů lze provést:

Po potvrzení tlačítka „Přenést označené“ je zobrazena pořizovací maska Poukázek B. Zde je standardně provedena editace požadované částky a doplňkových služeb.

9
Obrázek: Pořizovací maska poukázek při volbě většího množství adresátů

Po potvrzení tlačítka „Uložit“ se zobrazí informativní hlášení o právě probíhajícím hromadném pořizování poukázek B, vždy je zobrazen počet poukázek, které ještě zbývá pořídit. Pro průběžnou kontrolu stavu probíhajícího hromadného pořízení je možno použít tlačítko „Aktualizovat“. Po jeho potvrzení dojde k zobrazení již pořízených poukázek a aktualizaci zbývajícího počtu poukázek k pořízení v informativním hlášení.

10
Obrázek: Informativní hlášení o probíhajícím hromadném pořízení poukázek B

Poznámka: Při tomto způsobu hromadného pořizování poukázek lze pro zvolenou skupinu adresátů pořídit pouze poukázky o identických parametrech. Pro poukázky B není standardně možné zvolit adresu typu Na poštu.

Pole pro vyhledávání adresáta

Tlačítka v zobrazeném Přehledu adresátů

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování poukázky. Při výběru adresáta s červenou ikonou se zobrazí upozorňující hlášení: „Neplatná adresa, adresáta nelze použít!“. Opravu chybných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4. Změna nastavení adresáta

11
Obrázek: Upozornění

Tlačítka

17.5.2 Seznam pořízených poukázek

Vstoupíte-li do nově založené dávky, seznam neobsahuje žádné pořízené poukázky – je zobrazeno hlášení: „Nebyl nalezen žádný záznam“.

12
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování poukázek

V seznamu jsou zobrazeny pořízené poukázky jedné dávky. Pokud požadujete větu pořízené Pk B opravit, klikněte na daný řádek, následně se pořízené údaje zobrazí v horní části obrazovky. Pokud požadujete větu vyřadit z dané dávky, máte možnost takovou poukázku přesunout do tzv. nezařazených poukázek, které lze následně přiřadit jinému podání a opravit nebo vymazat.

13
Obrázek: Pořizování poukázek


13
Obrázek: Pořizování poukázek – adresní údaje nad 40 znaků


Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“
1. Třídění poukázek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet poukázek na stránku:

Tlačítka

17.5.3 Oprava chybné poukázky

Chcete-li poukázku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených poukázek přenesete údaje o poukázce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení opravy se údaje do tabulky pořízených Pk B přenesou kliknutím na tlačítko „Uložit“.

17.5.4 Přesun poukázky

Poukázky z jedné dávky můžete přesunout do jiné dávky/podání nebo do nezařazených. Poukázky, které chcete přesunout, musíte nejprve v Seznamu pořízených poukázek označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Chcete-li poukázky přesunout do nezařazených, klikněte na tlačítko Nezařazené. Chcete-li poukázky přesunout do jiné dávky, vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete poukázku přesunout. Chcete-li poukázku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku.

14
Obrázek: Označení poukázky

15
Obrázek: Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených

Pozn. Při přesunu je nastavena kontrola na položku „Termín výplaty“, které musí být v rozmezí maximálně 365 dní od aktuálního data. Poukázka je přesunuta, ale je označena jako chybná (červeně) a je zobrazeno informativní hlášení „Zvolené datum výplaty je mimo povolené rozmezí 365 dní“.

17.5.5 Smazání poukázky

Chcete-li poukázku smazat, musíte ji v Seznamu pořízených poukázek nejprve označit kliknutím v zatrhávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Smazat označené“.

16
Obrázek: Smazat označené