17 Poukázky typu „B“

17.1 Seznam podání
17.2 Nové podání
17.3 Seznam dávek
17.4 Nová dávka
17.5 Pořizování poukázek
17.6 Uzavření dávky
17.7 Uzavření podání
17.8 Úhrnný soupis
17.9 Detailní soupis
17.10 Příkaz k převodu
17.11 Nezařazené
17.12 Export dat
17.13 Import dat
17.14 Přednastavení údajů

17.1 Seznam podání

> Poukázky > Poukázky typu „B“ > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro ruční pořizování údajů k poukázkám. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

1
Obrázek: Seznam podání, Seznam dávek

Pokud je založeno podání nebo dávka, zobrazí se v seznamu podání a seznamu dávek:

2
Obrázek: Seznam podání, Seznam dávek

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění v seznamu podle:

3. Počet podání na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

17.2 Nové podání

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

3
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání
Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka

17.3 Seznam dávek

> Poukázky typu „B“ > Ruční vstup > Seznam dávek

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce “Seznam podání” si klient vybere požadované podání, pro které vytvoří novou dávku potvrzením tlačítka Nová dávka. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce “Seznam dávek”. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat poukázky a to kliknutím na řádek v seznamu dávek. Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka Uzavřít, pokud je dávka prázdná lze ji smazat tlačítkem Smazat. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze poukázky pouze prohlížet.

V tabulce “Seznam dávek” můžete:

4
Obrázek: Seznam dávek

Tabulka Seznam dávek
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

2. Počet dávek na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit, smazat nebo přeřadit do volby „Nezařazené“ a poukázky opravit později.
Do již vytvořené dávky (i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání) lze opakovaně vstoupit a pořizovat další poukázky případně provádět úpravu dat již pořízených poukázek.

17.4 Nová dávka

> Poukázky typu „B“ > Ruční vstup > Seznam dávek > Nová dávka

Pro založení nové dávky potvrďte tlačítko Nová dávka v tabulce „Seznam dávek“. Zobrazí se tabulka pro pořizování dat v nově vytvořené dávce.

5
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování poukázek

17.5 Pořizování poukázek

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat poukázky. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko Nová dávka.

V horní části obrazovky jsou přednastavený údaje:

17.5.1 Editace poukázky

Údaje, které musíte zadat:
Adresát
Pole pro vyhledání adresáta

Tlačítka

        V tabulce můžete zvolit:
        1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

        2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

        3. Třídění adresátů podle:

        4. Počet adresátů na stránku:

Práce s vytvořenými složkami adresátů, hromadné pořizování poukázek B pro zvolenou skupinu adresátů
Ve volbě „Seznam“ je umožněno zvolit více adresátů, ke kterým lze následně pořídit poukázky B o stejných parametrech. Volbu adresátů lze provést:

Po potvrzení tlačítka „Přenést označené“ je zobrazena pořizovací maska Poukázek B. Zde je standardně provedena editace požadované částky a doplňkových služeb.

9
Obrázek: Pořizovací maska poukázek při volbě většího množství adresátů

Po potvrzení tlačítka „Uložit“ se zobrazí informativní hlášení o právě probíhajícím hromadném pořizování poukázek B, vždy je zobrazen počet poukázek, které ještě zbývá pořídit. Pro průběžnou kontrolu stavu probíhajícího hromadného pořízení je možno použít tlačítko „Aktualizovat“. Po jeho potvrzení dojde k zobrazení již pořízených poukázek a aktualizaci zbývajícího počtu poukázek k pořízení v informativním hlášení.

10
Obrázek: Informativní hlášení o probíhajícím hromadném pořízení poukázek B

Poznámka: Při tomto způsobu hromadného pořizování poukázek lze pro zvolenou skupinu adresátů pořídit pouze poukázky o identických parametrech. Pro poukázky B není standardně možné zvolit adresu typu Na poštu.

Pole pro vyhledávání adresáta

Tlačítka v zobrazeném Přehledu adresátů

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování poukázky. Při výběru adresáta s červenou ikonou se zobrazí upozorňující hlášení: „Neplatná adresa, adresáta nelze použít!“. Opravu chybných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4. Změna nastavení adresáta

11
Obrázek: Upozornění

Tlačítka

17.5.2 Seznam pořízených poukázek

Vstoupíte-li do nově založené dávky, seznam neobsahuje žádné pořízené poukázky – je zobrazeno hlášení: „Nebyl nalezen žádný záznam“.

12
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování poukázek

V seznamu jsou zobrazeny pořízené poukázky jedné dávky. Pokud požadujete větu pořízené Pk B opravit, klikněte na daný řádek, následně se pořízené údaje zobrazí v horní části obrazovky. Pokud požadujete větu vyřadit z dané dávky, máte možnost takovou poukázku přesunout do tzv. nezařazených poukázek, které lze následně přiřadit jinému podání a opravit nebo vymazat.

13
Obrázek: Pořizování poukázek


14
Obrázek: Pořizování poukázek – adresní údaje nad 40 znaků


Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“
1. Třídění poukázek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet poukázek na stránku:

Tlačítka

17.5.3 Oprava chybné poukázky

Chcete-li poukázku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených poukázek přenesete údaje o poukázce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení opravy se údaje do tabulky pořízených Pk B přenesou kliknutím na tlačítko „Uložit“.

17.5.4 Přesun poukázky

Poukázky z jedné dávky můžete přesunout do jiné dávky/podání nebo do nezařazených. Poukázky, které chcete přesunout, musíte nejprve v Seznamu pořízených poukázek označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Chcete-li poukázky přesunout do nezařazených, klikněte na tlačítko Nezařazené. Chcete-li poukázky přesunout do jiné dávky, vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete poukázku přesunout. Chcete-li poukázku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku.

14
Obrázek: Označení poukázky

15
Obrázek: Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených

Pozn. Při přesunu je nastavena kontrola na položku „Termín výplaty“, které musí být v rozmezí maximálně 365 dní od aktuálního data. Poukázka je přesunuta, ale je označena jako chybná (červeně) a je zobrazeno informativní hlášení „Zvolené datum výplaty je mimo povolené rozmezí 365 dní“.

17.5.5 Smazání poukázky

Chcete-li poukázku smazat, musíte ji v Seznamu pořízených poukázek nejprve označit kliknutím v zatrhávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Smazat označené“.

16
Obrázek: Smazat označené

17.6 Uzavření dávky

Je-li dávka připravena k uzavření, je v tabulce „Seznam dávek“ u této dávky zobrazena ikona17 „Dávka je připravena k uzavření“ a je zobrazeno tlačítko Uzavřít, tímto se provede uzavření dávky. V tomto případě se zobrazí informativní hlášení: „Dávka byla uzavřena.“

Obsahuje-li dávka chybná data, je u této dávky zobrazena ikona18 „Dávka obsahuje chybná data“. Tato chybná data lze v rámci jedné dávky opravit nebo je přeřadit mezi nezařazené poukázky a opravit později.

Je-li již dávka uzavřena, je u této dávky zobrazena ikona 19 „Dávka již byla uzavřena“. Pokud nebylo ještě uzavřeno podání, lze do uzavřené dávky opakovaně vstoupit a provádět změny. Následně je ovšem nutné dávku znovu uzavřít.

17.7 Uzavření podání

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Toto se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání. Pokud dávka nebo podání neobsahují žádné poukázky, je umožněno prázdné dávky nebo podání zrušit a to tlačítkem Smazat. V případě potvrzení tlačítka Uzavřít se zobrazí dotaz „Chcete opravdu uzavřít?“. Po potvrzení tlačítka „OK“ se zobrazí informativní hlášení: „Podání bylo uzavřeno“. Vytvořený soubor je uložen do vybraného úložiště. Tento soubor musí podavatel ručně zašifrovat pomocí sw CRYPTA (viz kapitola 20.6) a zaslat ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu ČP (obě jsou uvedeny v Dohodě o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních poukázek B).
Soubor poštovních poukázek B je možné opakovaně vytvořit a standardně otevřít nebo uložit. Uživatel si ve volbě „Všechna podání“ vyhledá požadované již uzavřené podání a klikne na tlačítko „Uzavřeno“. Následně se zobrazí okno „Stažení souboru“ pro opětovné otevření či uložení souboru poštovních poukázek B.

17.8 Úhrnný soupis

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Úhrnný soupis

Pro vygenerování tiskového výstupu “Úhrnný soupis plateb” lze použít tlačítko Úhrnný soupis. Úhrnný soupis plateb lze vytvořit a vytisknout pro otevřená i uzavřená podání.
Po vygenerování tiskového výstupu “Úhrnný soupis plateb” je možné editovat pole Konst. symbol, Spec. symbol, Datum a Popis.

20
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Úhrnný soupis plateb

Tisk úhrnného soupisu plateb se provede ve volbě: Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.

17.9 Detailní soupis

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Detailní soupis

Pro vygenerování tiskového výstupu “Detailní soupis plateb” lze použít tlačítko Detailní soupis. Detailní soupis plateb lze vytvořit a vytisknout pro otevřená i uzavřená podání.
Po vygenerování tiskového výstupu “Detailní soupis plateb” je možné editovat pole Konst. symbol, Spec. symbol, Datum a Popis.

22
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Detailní soupis plateb

Tisk detailního soupisu plateb se provede ve volbě: Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.

17.10 Příkaz k převodu

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Příkaz k převodu

Pokud je dané podání uzavřeno, lze pro vygenerování tiskového výstupu „Příkaz k převodu“ použít ve volbě „Všechna podání“ tlačítko Příkaz k převodu.
Po vygenerování tiskového výstupu “Příkaz k převodu” je možné editovat pole Splatnost dne, Symbol platby – Konstantní a Specifický a Údaje pro vnitřní potřebu příkazce.

23
Obrázek: Vygenerovaný tiskový výstup Příkaz k převodu

Tisk příkazu k převodu se provede ve volbě: Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka, kde provedete výběr tiskárny. Po nastavení parametrů pro tisk se potvrdí tlačítko „OK“ a provede se vytištění dokumentu.

17.11 Nezařazené

> Poukázky typu „B“ > Seznam podání > Nezařazené

Volba „Nezařazené“ obsahuje poukázky, které uživatel nechtěl zařadit do standardního podání nebo je nebylo možné do standardního podání zařadit. Poukázky ve volbě „Nezařazené“ lze evidovat jakkoliv dlouho. Pro prohlížení nezařazených poukázek stiskněte tlačítko Nezařazené v tabulce „Seznam podání“.

24
Obrázek: Seznam nezařazených poukázek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Nezařazené“:
1. Třídění poukázek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet poukázek na stránku:

Tlačítka

17.11.1 Přesun poukázky z volby „Nezařazené“

Poukázky, které chcete přesunout z volby „Nezařazené“, musíte nejprve označit kliknutím na zaškrtávací políčko. Potom v políčku „Další akce“ vyberte „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Zde vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete poukázku přesunout. Poukázka je poté automaticky přesunuta do vybrané dávky. Chcete-li poukázku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte si nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku. Poukázka je poté automaticky přesunuta do nově založeného podání/dávky.
Pozn. Při přesunu je nastavena kontrola na položku „Termín výplaty“, které musí být v rozmezí maximálně 365 dní od aktuálního data. Poukázka je přesunuta, ale je označena jako chybná (červeně) a je zobrazeno informativní hlášení „Zvolené datum výplaty je mimo povolené rozmezí 365 dní“.

17.12 Export dat

17.12.1 Export dat

> Poukázky > Ruční vstup >Export podání

Export dat lze provést pouze z uzavřeného podání a to kliknutím na tlačítko Export v tabulce „Seznam podání“. Pro export dat do souboru musí být nejprve vybrána konfigurace (viz popis níže) a formát souboru, do kterého se export dat provede:

24
Obrázek: Export podání Pk B

17.12.2 Konfigurace

> Poukázky > Ruční vstup > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Poukázky-Ruční vstup-Konfigurace“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro export dat pod názvem Přednastavená konfigurace export PkB, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pro nastavení konfigurace exportu poukázek klikněte na tlačítko Konfigurace. Zobrazí se tabulka „Export dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“. Zde nastavené konfigurace se nabízejí v konfiguracích pro export dat z uzavřeného podání.

24
Obrázek: Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace export PkB“ – typ souboru txt

25
Obrázek: Nastavení nové konfigurace exportu poukázek

26
Obrázek: Editace konfigurace exportu poukázek

Tabulka Export dat-konfigurace
Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export podání“

Typ souboru a kódování

Služby - popis služeb je uveden v kapitole 20.3

Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Poukázka

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám.

25
Obrázek: Export dat – konfigurace ve formátu txt – chybně vyplněné rozmezí

Pozn. Přednastavená konfigurace export PkB je pouze ve formátu txt.a exportovaná data jsou totožná s VDS souborem, který je generován po uzavření podání.

17.13 Import dat

> Poukázky typu „B“ > Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt. Při prvním vstupu do menu „Poukázky typu „B“ – Import dat“ není ve volbě Výběr konfigurace přednastavena žádná konfigurace (pokud již byla někdy konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1). Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“.

25
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

55555
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu
Probíhající import je umožněno v aplikaci POL zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP stop “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol chyb v souboru
– kliknutím na ikonu26 se zobrazí v novém okně protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 22.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

27
Obrázek: Protokol o zpracování importovaného souboru

Možná nastavení:
1. Třídění souborů podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet souborů na stránku:

Tlačítka

Pro import souboru s poukázkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Následuje výběr požadované konfigurace. Pro import souboru ve formátu „csv“ kliknete na tlačítko Import CSV. Pro import souboru ve formátu „txt“ kliknete na tlačítko Import TXT.

28
Obrázek: Výběr souboru

29
Obrázek: Výběr konfigurace

Po kliknutí na tlačítko pro import se zobrazí okno s tabulkou „Seznam podání“, ve kterém provedete výběr úložiště importovaného souboru. Poukázky z importovaného souboru můžete uložit:

30
Obrázek: Okno pro výběr úložiště importovaných poukázek

Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“, ve které je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Zpracování ukončeno“, jsou poukázky z importovaného souboru zobrazeny ve vybrané dávce a adresáti z importovaného souboru jsou zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“ (viz kapitola 7.1 Přehled adresátů).

17.13.1 Konfigurace

> Poukázky typu „B“ > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Poukázky typu „B“ – Import dat“, nebo při změně struktury souboru, musíte nadefinovat sloupce importovaného souboru ve volbě Konfigurace. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“ (pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1). Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“

31
Obrázek: Konfigurace importu dat – typ souboru csv

32
Obrázek: Konfigurace importu dat – typ souboru txt

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Typ souboru – CSV – k jednotlivým položkám se zadávají čísla sloupců v importovaném souboru
            – TXT – k jednotlivým položkám se zadává rozmezí znaků „Od“ (první políčko) „Do“ (druhé políčko) v importovaném souboru

Služby – nastavení pro formát služeb. Jednomístné kombinace – popis služeb je uveden v kapitole 20.4.

Jednomístné kódy služeb pro importování souboru Pk B. Standardní s oddělovačem „+“
popis služeb je uveden v kapitole 19.3. Standardní kódování služeb s oddělovačem „+“ pro import souboru Pk B

Kódová stránka

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Poukázka

Generovat – není-li toto políčko zaškrtnuto, negenerují se k poukázkám při importu žádné údaje. Je-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se tabulka pro vyplnění následujících údajů:

Vyplněné údaje se při importu dat následně vygenerují a přenesou do dávky ke každé poukázce

Tlačítka

17.14 Přednastavení údajů

Volba „Přednastavení údajů“ slouží pro nastavení jednotlivých údajů k jednotlivým technologickým číslům a typům poukázek (momentálně je povolen pouze typ PkB).

Přednastavení údajů
Obrázek: Přednastavení údajů

Tabulka „Přednastavení údajů“ zobrazuje údaje o jednotlivých typech poukázek. Můžete si zde:

Tlačítka