17.12 Export dat

17.12.1 Export dat

> Poukázky > Ruční vstup >Export podání

Export dat lze provést pouze z uzavřeného podání a to kliknutím na tlačítko Export v tabulce „Seznam podání“. Pro export dat do souboru musí být nejprve vybrána konfigurace (viz popis níže) a formát souboru, do kterého se export dat provede:

24
Obrázek: Export podání Pk B

17.12.2 Konfigurace

> Poukázky > Ruční vstup > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Poukázky-Ruční vstup-Konfigurace“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro export dat pod názvem Přednastavená konfigurace export PkB, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pro nastavení konfigurace exportu poukázek klikněte na tlačítko Konfigurace. Zobrazí se tabulka „Export dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“. Zde nastavené konfigurace se nabízejí v konfiguracích pro export dat z uzavřeného podání.

24
Obrázek: Export dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace export PkB“ – typ souboru txt

25
Obrázek: Nastavení nové konfigurace exportu poukázek

26
Obrázek: Editace konfigurace exportu poukázek

Tabulka Export dat-konfigurace
Zde je možno vyplnit, které položky mají být obsahem exportovaného souboru a v jakém pořadí.
Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro export v tabulce „Export podání“

Typ souboru a kódování

Služby - popis služeb je uveden v kapitole 20.3

Osobní údaje

Adresa

Kontakty

Poukázka

Tlačítka

V případě ukládání nové konfigurace ve formátu TXT probíhá kontrola jednotlivých položek na zadané rozmezí – musí souhlasit počet znaků definovaných k jednotlivým položkám.

25
Obrázek: Export dat – konfigurace ve formátu txt – chybně vyplněné rozmezí

Pozn. Přednastavená konfigurace export PkB je pouze ve formátu txt.a exportovaná data jsou totožná s VDS souborem, který je generován po uzavření podání.