4 Vysvětlení některých pojmů, zkratek a funkcionalit používaných v aplikaci PodáníOnline

Aktualizovat:   Obnovení informací o průběhu importu dat.

Dávka:             Jedna, nebo více dávek tvoří jednotlivá podání. Dávky obsahují pořízené zásilky, nebo Pk B.

Export:           Vytvořený soubor s požadovanými daty ve zvoleném formátu, který je dále možné uložit nebo vytisknout.

Import:       Volba pro načtení souboru s daty ve formátu TXT nebo CSV dle nastavené konfigurace.

Konfigurace:       Ve formátu CSV nastavení pořadí importovaných sloupců a ve formátu TXT nastavení rozmezí znaků importovaného souboru.

Nezařazené:       V této volbě lze uchovávat neomezeně dlouho již pořízené zásilky/Pk B.

Pk B:       Poukázka typu B.

Podací pošta:       Obchodním zástupcem podavatele sjednaná pobočka České pošty, s.p., na které je fyzicky realizováno podání zásilek.

Podací místo:       Založení/změna podacího místa, včetně nastavení podací pošty, uživatelů oprávněných k pořizování zásilek v tomto Podacím místě. Jsou zde uvedeny adresní údaje odesílatele, které jsou tištěny na AŠ.

Podání       Data zásilek všech založených dávek, která jsou v jeden okamžik odesílána přes Centrum k podací poště uživatele aplikace PodáníOnline.

VK:       Pole v pořizovací tabulce zásilek, které slouží pro pořízení přidružených zásilek Vícekusové zásilky.

Uživatel:       V této volbě si uživatel aplikace PodáníOnline zvolí požadované Podací místo a k němu příslušnou podací poštu.

OP:       V této volbě si uživatel aplikace PodáníOnline zvolí požadované Podací místo a k němu příslušnou podací poštu.

Funkcionalita výběru ID složky:
Pokud má uživatel k jednomu účtu přiřazeno více organizací/poboček (ID složek), musí být po vstupu do aplikace vybrána konkrétní organizace/pobočka (ID složky), pro kterou chce uživatel data pořizovat. Výběr je řešen prostřednictvím dropdown a dále již probíhá práce v aplikaci standardním způsobem. Pokud má uživatel přiřazenu pouze jednu pobočku/organizaci není dropdown zobrazen.

Výběr z ID složek (poboček) klienta
Obrázek: Výběr z ID složek (poboček) klienta

Funkcionalita nastavení Zákaznické karty při zakládání nového podání:
Při zakládání nového podaní ve volbách Zásilky, Obchodní psaní, Obyčejné psaní a Firemní zásilky je umožněno si přednastavit, které Zákaznické karty a v jakém pořadí mají být v rolovacím seznamu nabízeny. K tomuto účelu slouží ikona ozubeného kolečka.
Obrázek: Nové podání

Po kliknutí na tuto ikonu je zobrazena tabulka pro samotné nastavení.


Obrázek: Uživatelské nastavení Zákaznických karet


V levé části v tabulce „K dispozici“ jsou zobrazeny Zákaznické karty, které má klient ke svému účtu přiřazeny. Šipka vpravo přenese označenou Zákaznickou kartu do pravé části – do tabulky „Zvolené“. Zde jsou zobrazeny ty, které mají být při zakládání nového podání nabízeny. Šipkami nahoru a dolů lze zvolit pořadí označené zákaznické karty v zobrazení při zakládání nového podání. Šipka vlevo vyřadí označenou Zákaznickou kartu z nabídky pro zobrazení. Vše je nutné potvrdit tlačítkem „OK“. Pokud jsou vyřazeny všechny Zákaznické karty z tabulky „Zvolené“ nelze toto nastavení uložit – tlačítko OK je nedostupné. Defaultně jsou všechny Zákaznické karty v tabulce „Zvolené“ – při zakládání nového podání jsou tedy zobrazeny všechny, seřazeny dle výchozího řazení.

Funkcionalita nastavení Technologického čísla při zakládání nového podání:
Při zakládání nového podaní, ve volbě Zásilky, je umožněno si přednastavit, která Technologická čísla a v jakém pořadí mají být v rolovacím seznamu nabízeny. K tomuto účelu slouží ikona ozubeného kolečka.

Po kliknutí na tuto ikonu je zobrazena tabulka pro samotné nastavení.


Obrázek: Uživatelské nastavení Technologických čísel

V levé části v tabulce „K dispozici“ jsou zobrazena Technologická čísla, která jsou danému podacímu místu a podací poště přiřazena. Šipka vpravo přenese označené Technologické číslo do pravé části – do tabulky „Zvolené“. Zde jsou zobrazeny ta čísla, která mají být při zakládání nového podání nabízena. Šipkami nahoru a dolů lze zvolit pořadí zobrazení označeného technologického čísla v rolovacím menu při zakládání nového podání. Šipka vlevo vyřadí označené Technologické číslo z nabídky pro zobrazení. Vše je nutné potvrdit tlačítkem „OK“. Pokud jsou vyřazena všechna Technologická čísla z tabulky „Zvolené“, nelze toto nastavení uložit – tlačítko „OK“ je nedostupné.

Defaultně jsou všechna Technologická čísla v tabulce „Zvolené“ – při zakládání nového podání jsou tedy zobrazena všechna technologická čísla a jsou seřazena dle výchozího řazení.

Funkcionalita nastavení zobrazování stránky dle daných parametrů
V jednotlivých menu je nově umožněno nastavit si (uložit) zobrazování dané stánky dle požadovaných parametrů. Vždy jsou zobrazovány takové informace, které si uživatel aplikace pro dané podací místo uložil. K uložení nastavených parametrů slouží nová ikonka „ikonka“, která je umístěna v pravém horním rohu stránky. Po najetí kurzorem myší na tuto ikonu jsou zobrazeny dvě ikony , ikonka zelená uloží nastavení dané stránky, červená ikona nastaví stranu s parametry výchozího nastavení. Funkcionalita (včetně třídění a počtu záznamů na stránku) je přístupná v těchto volbách aplikace:

Funkcionalita nastavení zobrazení konfigurace všem podacím místům
V jednotlivých menu Importu dat – Konfigurace je umožněno uživateli s rolí „Správce“ zpřístupnit jím zadanou konfiguraci pro všechna podací místa podavatele – volbou „Zpřístupnit tuto konfiguraci všem“ v detailu vybrané konfigurace. Běžný uživatel vidí tuto konfiguraci ve svém přehledu konfigurací, nemůže ji měnit – lze pouze „Uložit jako“.

Funkcionalita kontroly importovaného souboru:

Funkcionalita prolinku na Poštovní podmínky:
V aplikaci pod hlavním menu je umístěn odkaz na Poštovní podmínky České pošty s.p, které jsou otevřeny v nové záložce prohlížeče.

Funkcionalita kontroly a upozornění na končící řadu podacích čísel:
V menu Zásilky – Ruční vstup probíhá při zvolení produktu/typu zásilky (po výběru adresáta) kontrola na minimální zůstatek použitelných ID zásilek pro technologické číslo daného podání. V případě, kdy bude k dispozici méně než určený počet ks je uživateli zobrazena informativní hláška „Pro tento typ zásilky a technologické číslo se blíží vyčerpání přidělené řady podacích čísel - k dispozici máte méně než xx ks. Kontaktujte svého obchodního manažera pro přidělení nového technologického čísla.“ V menu Zásilky – Import dat při importu také probíhá kontrola na minimální zůstatek použitelných ID zásilek pro technologické číslo daného podání a importovaného produktu. Zásilka je přijata do zpracování, v podání je označena zeleně a v protokolu o zpracování je uživateli zobrazen text:

„K technol. číslu a produktu je k dispozici méně než xxks podacích čísel. Kontaktujte svého obch. manažera.“

Minimální zůstatky použitelných čísel do vyčerpání číselné řady:

Řada M (a její variace L) méně než 100 čísel
Řada C (a její variace B) méně než 500 čísel
Řada U (a její variace T) méně než 1000 čísel
Řada F (a její variace E) méně než 5000 čísel