7.5.1 Konfigurace

> Adresáti > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Adresáti – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002 (csv) pod názvem Přednastavená konfigurace adresátů. Přednastavenou konfiguraci adresátů není možné upravovat ani vymazat. Dále je zde umožněno využít i přednastavenou konfiguraci s názvem Import exportovaných dat-adresáti, která vychází z pořadí sloupců v Přednastavené konfiguraci exportu adresátů, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“.

40
Obrázek: Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace adresátů“ – typ souboru csv – defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002

41
Obrázek: Import dat – konfigurace „Import exportovaných dat - adresáti“ – typ souboru csv

42
Obrázek: Import dat – konfigurace „Import exportovaných dat - adresáti“ – typ souboru txt

43
Obrázek: Import dat – konfigurace adresátů – nová konfigurace

Tabulka Import dat-konfigurace

Údaje, které musíte vyplnit:

Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro import v tabulce „Přehled importovaných souborů“

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Tlačítka

Editace
Obrázek: Editace uložené konfigurace adresátů

Pozn. V případě nastavení konfigurace txt je třeba brát zřetel na rozdílné zadávání rozmezí položek oproti nastavení konfigurace exportu. Při nastavení konfigurace importu „od“ říká začátek řetězce, „do“je konec řetězce - včetně prvního znaku následující položky (první znak + počet znaků). Např. Jméno je v konfiguraci pro export definováno v rozmezí 1-50, v případě nastavení konfigurace pro import je to ale rozmezí 1-51(1+50=51).

Pošta2002

Soubor s adresáty vytvořený v software Pošta2002 lze exportovat do aplikace PodáníOnline. V nabídce SW Pošta2002 – „Služby“ zvolíte volbu „Export adresáře do DBF“.

Nabídka
Obrázek: Nabídka Služby

Zobrazí se tabulka „Export adresátů“, pomocí které převedete soubor s adresáty na textový soubor.

Export adresátů
Obrázek: Export adresátů

Tabulka Export adresátů Tlačítka

Po úspěšném exportu dat se zobrazí tabulka s informací „Export údajů byl dokončen“.

Informace
Obrázek: Informace

Microsoft Excel

Soubor s adresáty vytvořený v programu Microsoft Excel a uložený ve formátu csv lze importovat do aplikace PodáníOnline. V nabídce Microsoft Excel – „Soubor – Uložit jako“ zvolíte volbu „CSV (oddělený středníkem)(*.csv)“ a kliknete na tlačítko „Uložit“.

Uložit jako CSV
Obrázek: Uložit jako CSV

Takto uložený soubor můžete snadno importovat do aplikace PodáníOnline ve volbě Adresáti-Import dat. Po nastavení konfigurace importu dat se import provede kliknutím na tlačítko Import CSV.