7.5 Import dat

> Adresáti > Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt.

35
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

1
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
Třídění importovaných souborů v přehledu dle pole:

Počet zobrazených řádků na stránku:

Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu

Probíhající import je v aplikaci umožněno zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol chyb v souboru

– kliknutím na ikonu 36 se zobrazí v novém okně protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 22.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

37
Obrázek: Protokol o zpracování importovaného souboru

Tlačítka

Pro import souboru s adresáty klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Následuje výběr požadované konfigurace. Pro import souboru ve formátu „csv“ kliknete na tlačítko Import CSV. Pro import souboru ve formátu „txt“ kliknete na tlačítko Import TXT. Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“.

38
Obrázek: Výběr souboru

39
Obrázek: Výběr konfigurace

V tabulce „Přehled importovaných souborů“ je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Ukončení zpracování“, jsou adresáti z importovaného souboru zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“(viz kapitola 7.1. Přehled adresátů). Pro zobrazení chyb, které mohly nastat při zpracování importovaného souboru, slouží „Protokol chyb v souboru“ (viz kapitola 20.5. Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech).

7.5.1 Konfigurace

> Adresáti > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Adresáti – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002 (csv) pod názvem Přednastavená konfigurace adresátů. Přednastavenou konfiguraci adresátů není možné upravovat ani vymazat. Dále je zde umožněno využít i přednastavenou konfiguraci s názvem Import exportovaných dat-adresáti, která vychází z pořadí sloupců v Přednastavené konfiguraci exportu adresátů, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č. 1. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením pole „Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí“.

40
Obrázek: Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace adresátů“ – typ souboru csv – defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002

41
Obrázek: Import dat – konfigurace „Import exportovaných dat - adresáti“ – typ souboru csv

42
Obrázek: Import dat – konfigurace „Import exportovaných dat - adresáti“ – typ souboru txt

43
Obrázek: Import dat – konfigurace adresátů – nová konfigurace

Tabulka Import dat-konfigurace

Údaje, které musíte vyplnit:

Název konfigurace

Nastavit tuto konfiguraci jako výchozí – lze si zaškrtnutím políčka zvolit, která konfigurace bude nastavena jako výchozí pro import v tabulce „Přehled importovaných souborů“

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Tlačítka

Editace
Obrázek: Editace uložené konfigurace adresátů

Pozn. V případě nastavení konfigurace txt je třeba brát zřetel na rozdílné zadávání rozmezí položek oproti nastavení konfigurace exportu. Při nastavení konfigurace importu „od“ říká začátek řetězce, „do“je konec řetězce - včetně prvního znaku následující položky (první znak + počet znaků). Např. Jméno je v konfiguraci pro export definováno v rozmezí 1-50, v případě nastavení konfigurace pro import je to ale rozmezí 1-51(1+50=51).

7.5.2 Pošta2002

Soubor s adresáty vytvořený v software Pošta2002 lze exportovat do aplikace PodáníOnline. V nabídce SW Pošta2002 – „Služby“ zvolíte volbu „Export adresáře do DBF“.

Nabídka
Obrázek: Nabídka Služby

Zobrazí se tabulka „Export adresátů“, pomocí které převedete soubor s adresáty na textový soubor.

Export adresátů
Obrázek: Export adresátů

Tabulka Export adresátů Tlačítka

Po úspěšném exportu dat se zobrazí tabulka s informací „Export údajů byl dokončen“.

Informace
Obrázek: Informace

7.5.3 Microsoft Excel

Soubor s adresáty vytvořený v programu Microsoft Excel a uložený ve formátu csv lze importovat do aplikace PodáníOnline. V nabídce Microsoft Excel – „Soubor – Uložit jako“ zvolíte volbu „CSV (oddělený středníkem)(*.csv)“ a kliknete na tlačítko „Uložit“.

Uložit jako CSV
Obrázek: Uložit jako CSV

Takto uložený soubor můžete snadno importovat do aplikace PodáníOnline ve volbě Adresáti-Import dat. Po nastavení konfigurace importu dat se import provede kliknutím na tlačítko Import CSV.