8.11 Import dat

> Zásilky > Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt.

54
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

55555
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění v seznamu podle:

2. Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu
Probíhající import je umožněno v aplikaci POL zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol o zpracování souboru
Kliknutím na ikonu 55 se zobrazí (v novém okně) protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, ID číslo zásilky, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 22.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

56
Obrázek: Protokol o zpracování souboru

Tlačítka

Pro import souboru se zásilkami klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Následuje výběr požadované konfigurace. Pro import souboru ve formátu „csv“ a „txt“ oddělený středníkem kliknete na tlačítko Import CSV. Pro import souboru „K*.*“ nebo jiného souboru ve formátu „txt“ kliknete na tlačítko Import TXT.

57
Obrázek: Výběr souboru

58
Obrázek: Výběr konfigurace

Po kliknutí na tlačítko pro import se zobrazí okno s tabulkou „Seznam podání“, ve kterém provedete výběr úložiště importovaného souboru. Zásilky z importovaného souboru můžete uložit:

Pozn.: Do volby Nezařazené není možné provádět import souborů zásilek.

59
Obrázek: Okno pro výběr úložiště importovaných zásilek

Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“, ve které je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Ukončení zpracování“, jsou zásilky z importovaného souboru zobrazeny ve vybrané dávce a adresáti z importovaného souboru jsou zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“ (viz kapitola 7.1 Přehled adresátů). Pro zobrazení chyb, které mohly nastat při zpracování importovaného souboru, slouží „Protokol chyb v souboru“.

8.11.1 Konfigurace

> Zásilky > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „Zásilky – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002 (csv) pod názvem Přednastavená konfigurace zásilek. Přednastavená konfigurace zásilek nelze dále editovat, nebo odstranit. Dále je zde umožněno využít i přednastavenou konfiguraci s názvem Import exportovaných dat-zásilky, která vychází z pořadí sloupců v Přednastavené konfiguraci exportu zásilek, tuto není možné upravovat ani vymazat. Pokud již byla konfigurace uložena s jinými hodnotami, je tato uložena jako Konfigurace č.1. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením tohoto pole.

60 60
Obrázek: Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace zásilek“ – typ souboru txt – defaultní nastavení konfigurace pro import dat ze sw Pošta 2002

61 61
Obrázek: Import dat – konfigurace „Import exportovaných dat - zásilky“ – typ souboru csv

62 62
Obrázek: Import dat – konfigurace „Import exportovaných dat - zásilky“ – typ souboru txt

63 63
Obrázek: Nastavení nové konfigurace zásilek – bez rozbaleného Adresáta dokumentů

63 63
Obrázek: Nastavení nové konfigurace zásilek – rozbalený Adresát dokumentů

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Zásilka

Celní informace k zásilce

Celní prohláška

Pozn. V případě, že jsou importována data k celní prohlášce, jsou povinné všechny její položky.

Adresát dokumentů

63Tato ikona slouží k rozbalení položek pro definování adresáta dokumentů. Naimportovat bezchybně je umožněno pouze jednoznačné vnitrostátní adresy (označeny zelenou ikonou). V případě importu adresáta dokumentů do zahraničí nebo chybné adresy, je zásilka přijata do zpracování, ale v podání je následně zásilka označena červenou ikonou – v protokolu o zpracování souboru je uvedena hláška „chybná adresa adresáta dokumentů“. V případě importu nepřesné adresy adresáta dokumentů (žlutá ikona u adresáta), je zásilka přijata do zpracování, ale v podání je následně zásilka označena červenou ikonou – v protokolu o zpracování souboru je uvedena hláška „nepřesná adresa adresáta dokumentů“.

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Generovat

Tlačítka

POZN.: KAŽDÝ ZNAK ENTER, JE PŘI IMPORTU V APLIKACI PODÁNÍONLINE INTERPRETOVÁN JAKO KONEC DATOVÉHO ŘÁDKU.

64< 64
Obrázek: Editace uložené konfigurace zásilek – nerozbalený Adresát dokumentů

Pozn. V případě nastavení konfigurace txt je třeba brát zřetel na rozdílné zadávání rozmezí položek oproti nastavení konfigurace exportu. Při nastavení konfigurace importu „od“ určuje začátek řetězce, „do“je konec řetězce - včetně prvního znaku následující položky (první znak + počet znaků). Např. ID zásilky je v konfiguraci pro export definováno v rozmezí 1-13, v případě nastavení konfigurace pro import je to ale rozmezí 1-14(1+13=14).

Konfigurace pro podavatele se zavedenou službou Zprostředkování objednávky

Pro podavatele se zavedenou službou Zprostředkování objednávky je zobrazeno a umožněno nastavit v konfiguraci zásilek i položku „Č. objedn. ZPRO“ pro možnost importu čísla objednávky.

Návod exportu souboru pořízených zásilek z SW Pošta2002:
V menu „Nastavení“ – „Vlastník licence“ – pole „Podací diskety“ – zvolte médium, na které budete exportovaný soubor ukládat (např. „F“ – flash disk). Dále zvolte typ komprimace „Zip“. V menu „Zásilky a poukázky“ – „Listovní a balíkové zásilky“ – po provedené kontrole správnosti údajů pořízených zásilek stiskněte pole „Podací disketa“. Po potvrzení všech voleb přenosu dat zásilek na zvolené médium se zobrazí hlášení: „Na disketu byly nahrány údaje o xy zásilkách. Disketu opatřete štítkem s názvem: xxxxxxxxxx“ .

Vzorový řádek souboru zásilek ve formátu CSV s uvedeným typem a ID číslem zásilky:

65 66
Vzorový řádek souboru zásilek ve formátu CSV

Nastavení „Konfigurace“ v menu „Zásilky“ – „Import dat“:
- zvolte typ souboru „CSV“ a kódování „1250“
Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Zásilka

V případě, že by soubor zásilek neobsahovat ID číslo zásilky, je nutné zvolit volbu „Generovat ID“ s tím, že je možné importovat pouze jeden druh zásilky.

Vzorový řádek souboru zásilek ve formátu TXT bez uvedení ID čísla zásilky:

67
Obrázek: zásilky txt

V poznámkovém bloku zvolte v menu „Zobrazení“ – volbu „Stavový řádek“. V pravém dolním rohu se pak zobrazují čísla řádků a sloupců. Ve všech řádcích zásilek musí jednotlivé údaje začínat a končit na stejné pozici sloupce.
Např.: Jana Ulíková Na Návsi 13 36301 Ostrov nad Ohří

Čísla sloupců jsou následující:

Údaj Číslo sloupce
První Poslední
Jméno 1 30
Příjmení 30 70
Ulice 70 100
Číslo popisné 120 130
Obec 130 170

V tomto případě, kdy v souboru není uvedeno ID číslo zásilky, je nutné zvolit „Generovat ID“ a lze importovat najednou pouze jeden typ zásilky.

Návod importu souboru z SW Pošta2002 – aplikace PodáníOnline:
V menu „Zásilky“ – „Import dat“ – „Konfigurace“ – zvolte typ souboru „TXT“ a kódování „852“. Dále nastavte konfiguraci rozmezí jednotlivých polí dle struktury souboru „I“ (tato struktura soubor je automaticky generována při exportu dat pořízených zásilek z SW Pošta2002) – tímto způsobem:

Název pole: OD: DO:
Typ zásilky 1 3
ID zásilky 3 14
PS 22 28
Příjmení/Název 28 58
Ulice 58 98
Obec 98 138
Hmotnost 150 156
Dobírka 156 168
Udaná cena 168 180
Doplň. služby 180 195
Číslo 196 206
VS poukázka 206 216

– ostatní parametry konfigurace ponechte nevyplněné (tzn. prázdné).

Po editaci polí potvrďte zadané kliknutím na tlačítko „Uložit“. Po uložení pokračujte kliknutím na tlačítko „Zpět“. Poté proveďte import souboru zásilek z Pošty2002 standardním způsobem (viz 8.11 Import dat).