8.5 Pořizování zásilek

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat zásilky. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:

8.5.1 Editace zásilky

Údaje, které musíte zadat:

Adresát
Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů

8
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

9
Obrázek: Seznam adresátů

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Práce s vytvořenými složkami adresátů, hromadné pořizování zásilek pro zvolenou skupinu adresátů
Ve volbě „Seznam“ je umožněno zvolit více adresátů, ke kterým lze následně pořídit zásilky o stejných parametrech. Volbu adresátů lze provést:

Po potvrzení tlačítka „Přenést označené“ je standardně zobrazena pořizovací maska zásilek. Zde je standardně provedena volba požadovaného typu zásilky, editace hmotnosti, udané ceny a doplňkových služeb.

13
Obrázek: Pořizovací maska zásilek při volbě většího množství adresátů

Po potvrzení tlačítka „Uložit“ se zobrazí informativní hlášení o právě probíhajícím hromadném pořizování zásilek, vždy je zobrazen počet zásilek, které ještě zbývá pořídit. Pro průběžnou kontrolu stavu probíhajícího hromadného pořízení je možno použít tlačítko „Aktualizovat“. Po jeho potvrzení dojde k zobrazení již pořízených zásilek a aktualizaci zbývajícího počtu zásilek k pořízení v informativním hlášení.

14


Poznámka: Při tomto způsobu hromadného pořizování zásilek lze pro zvolenou skupinu adresátů pořídit pouze zásilky o identických parametrech. V případě, že je v průběhu pořizování identifikována chyba (například je v požadovaných doplňkových službách zvolena služba SMS avízo, ale u adresáta není uveden kontaktní mobilní telefon), je taková zásilka označena jako chybná a zadané údaje je zapotřebí opravit. Dále je, z důvodu rychlejšího zpracování, umožněno v jednom přenose adresátů použít pouze stejné typy adres. V jednom hromadném pořízení tedy není například možné zvolit zároveň adresu s uvedenou ulicí a adresu typu Na poštu.

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – zde zadáte zákaznické „Číslo“, „Příjmení/Název“ nebo „Jméno“ nebo „Doplňující údaje“ adresáta.

Tlačítka

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování zásilky. Při výběru adresáta s červenou ikonou se zobrazí upozorňující hlášení: „Neplatná adresa, adresáta nelze použít!“. Opravu chybných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4 Změna nastavení adresáta. Je-li u adresáta zobrazena žlutá ikona, tj. adresa adresáta je nepřesná, je zobrazeno upozorňující hlášení „Adresa není přesná, nenalezen jednoznačný objekt - zásilku lze na tuto adresu podat, ale nemusí být doručena.“.

15
Obrázek: Upozornění

Pozn. U zásilek, které jsou směrovány do zemí mimo EU, je nutné vyplnění povinných údajů „Město“ a „Ulice“.

Tlačítka

16
Obrázek: Detail pořízení doporučeného psaní s číslem jednacím

18
Obrázek: Detail pořízení nadrozměrné zásilky

8.5.2 Seznam pořízených zásilek

V seznamu jsou zobrazeny vždy jen ty zásilky, které byly pořízené/importované v této dávce. Pokud je při pořizování zásilek zásilka označena jako chybová (červená ikona s vykřičníkem), je nutné takovou větu opravit nebo vyřadit z podání do nezařazených. Pokud požadujete větu opravit, kliknutím na daný řádek se pořízené údaje zobrazí ve vrchní části obrazovky. Pokud požadujete větu vyřadit z dané dávky, máte možnost takovou zásilku přesunout do tzv. nezařazených zásilek, které lze následně přiřadit jinému podání a opravit. unkcionalita přesunu do jiného podání není v kombinaci se Zákaznickou kartou povolena, je zobrazeno upozorňující hlášení „Přesun zásilek není v rámci podání se Zákaznickou kartou povolen.“ Zásilky je nutné nejprve přesunout do volby „Nezařazené“, odkud je poté možno zásilky přesouvat do podání se ZK i bez ní. V případě přesunu zásilek s rozdílnými technologickými čísly jsou přesunuty pouze ty zásilky, jejichž technologické číslo odpovídá zvolenému podání a zobrazí se upozorňující hlášení „Přesunuty byly pouze ty zásilky, které mají shodné technologické číslo se zvoleným podáním.“.

19
Obrázek: Seznam pořízených zásilek

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování zásilek“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

8.5.3 Pořízení zásilky Balík Na poštu (prefix NP a NV)

V případě podání zásilek Balík Na poštu je přesně definovaná struktura adresy adresáta. V adrese adresáta je vždy nutné namísto Ulice, Č.p./Č.o. uvádět údaj „Na poštu“. Adresa adresáta pak vypadá např. následujícím způsobem:

Karel Novák
Na poštu
160 00 Praha 6 – Dejvice

Při pořizování adresního údaje do aplikace POL k editaci údaje „Na poštu“ slouží zaškrtávací pole v obrazovce pořizování/opravy adresáta. Po jeho zakliknutí se v adrese automaticky zobrazuje povinný údaj „Na poštu“ a adresní údaje není možné použít pro jiný typ zásilky než pro Balík Na poštu. Je zde prováděna kontrola na seznam ukládacích pošt pro produkt Balík Na poštu. V případě, kdy editované PSČ nenáleží poště, na níž je ukládání zásilek typu NP – Balík Na poštu povoleno, je adresát do Přehledu adresátů uložen s červenou ikonou s upozorňujícím hlášením „Adresát není vhodný pro produkt „Balík Na poštu“ nepovolená ukládací pošta)!“. Takový adresní údaj není možné zvolit pro podání zásilek. U adresáta označeného příznakem Obchodní psaní nelze tento druh adresy použít.

8.5.4 Pořízení zásilky Balík Do Balíkovny (prefix NB)

V případě podání zásilek Balík Do Balíkovny je přesně definovaná struktura adresy adresáta. V adrese adresáta je vždy nutné namísto Ulice, Č.p./Č.o. uvádět údaj „Balíkovna“. Adresa adresáta pak vypadá např. následujícím způsobem:

Karel Novák
Balíkovna
290 01 Poděbrady 1

Při pořizování adresního údaje do aplikace POL k editaci údaje „Balíkovna“ slouží zaškrtávací pole v obrazovce pořizování/opravy adresáta. Po jeho zakliknutí se v adrese automaticky zobrazuje povinný údaj „Balíkovna“ a adresní údaje není možné použít pro jiný typ zásilky než pro Balík Do Balíkovny. Je zde prováděna kontrola na seznam provozoven, kam lze tento produkt směrovat. V případě, kdy editované PSČ nenáleží provozovně, k níž je směrování zásilek typu NB – Balík Do balíkovny povoleno, není umožněno adresáta do Přehledu adresátů uložit a zobrazí se up. hlášení „Neplatná adresa Balíkovny“. U adresáta označeného příznakem Obchodní psaní nelze tento druh adresy použít

8.5.5 Pořízení zásilky se sl. 70 – Vícekusová zásilka

Hlavní zásilka VK
Ruční pořízení zásilek se sl. Vícekusová zásilka – u první hlavní zásilky je třeba zvolit službu 70 – „Vícekusová zásilka“ (dále jen VK), poté je zpřístupněno pole Počet VK, do kterého se zadá celkový počet odesílaných zásilek v rozmezí 2 – 5ks. Nyní je nutné provést uložení hl. zásilky VK potvrzením pole „Uložit“. K hl. zásilce je po uložení automaticky přiřazen chybový stav a zobrazí se upozorňující hlášení „“Nebyly pořízeny všechny VK zásilky!“. Chybový stav 23 a zobrazí se upozorňující hlášení se u hl. zásilky bude zobrazovat do doby, než k ní budou pořízeny všechny přidružené zásilky. Pro pořízení přidružených zásilek VK slouží tlačítko „VK“. Tlačítko se zobrazí a je přístupné pouze po uložení hlavní zásilky VK.

24
Obrázek: Pořízení hlavní zásilky

Tlačítka

Přidružená zásilka VK
Po kliknutí na tlačítko „VK“ se zobrazí samostatná pořizovací tabulka „Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK“. Hlavní zásilka VK má vždy číslo 1, každé další pořízené přidružené zásilce je přiřazeno samostatné ID číslo a pořadové číslo zásilky, které je generováno automaticky. V pořizovací tabulce Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK je možné editovat pouze pole „Hmotnost“ a „ID zásilky“. ID zásilky je možné vyplnit ručně nebo přenést ČK snímačem Pokud je pole ID zásilky ponecháno prázdné, aplikace jej po potvrzení pole „Uložit“ automaticky vygeneruje. Doplňkové sl. je možné zvolit u hl. zásilky VK, ze které jsou k přidruženým zásilkám rovněž přenášeny adresní údaje a u jednotlivých přidružených zásilek lze zadat doplňkovou službu rozměrové kategorie S,M,L nebo XL, doplňkovou službu Do ruky nad 30 kg (pokud byla k dispozici u hlavní zásilky) a doplňkové služby Neklopit, Křehce a Nestandard. Po pořízení všech přidružených VK zásilek jsou jednotlivá editovatelná pole neaktivní (šedivá). Pro smazání přidružených zásilek VK je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou zásilky odstraněny ze seznamu.

25
Obrázek: Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK

26
Přidružená zásilka VK se sl. 29 – Do ruky nad 30kg

Možná nastavení v menu „Vícekusová zásilka“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

8.5.6 Pořízení zásilky se sl. 69 – Vícekusová zásilka II pro produkt Balík Nadrozměr

Hlavní zásilka VKII
Ruční pořízení zásilek se sl. Vícekusová zásilka – u první hlavní zásilky je třeba zvolit službu 69 – „Vícekus II“ (dále jen VKII). Pokud je pořizována BN se službou 69, jsou údaje Výška, Šířka a Délka povinné. Po zvolení služby je zpřístupněno pole Počet VK, do kterého se zadá celkový počet odesílaných zásilek v rozmezí 2 – 5ks. Nyní je nutné provést uložení hl. zásilky VKII potvrzením pole „Uložit“. K hl. zásilce je po uložení automaticky přiřazen chybový stav a zobrazí se upozorňující hlášení „“Nebyly pořízeny všechny VK zásilky!“. Chybový stav 27 a upozorňující hlášení se u hl. zásilky bude zobrazovat do doby, než k ní budou pořízeny všechny přidružené zásilky. Pro pořízení přidružených zásilek VKII slouží tlačítko „VK“. Tlačítko se zobrazí a je přístupné pouze po uložení hlavní zásilky VKII.

28
Obrázek: Pořízení hlavní zásilky

Tlačítka

Přidružená zásilka VKII
Po kliknutí na tlačítko „VK“ se zobrazí samostatná pořizovací tabulka „Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK“. Hlavní zásilka VK má vždy číslo 1, každé další pořízené přidružené zásilce je přiřazeno samostatné ID číslo a pořadové číslo zásilky, které je generováno automaticky. V pořizovací tabulce Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VK je možné editovat pole:

Po pořízení všech přidružených VK zásilek jsou jednotlivá editovatelná pole neaktivní (šedivá). Pro smazání přidružených zásilek VK je nutné provést jejich výběr pomocí zaškrtávacího pole nebo volbou „Označit.“, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu budou zásilky odstraněny ze seznamu.

29
Obrázek: Vícekusová zásilka – Přidružené zásilky VKII

Možná nastavení v menu „Vícekusová zásilka“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet zásilek na stránku:

Tlačítka

8.5.7 Pořízení zásilek se sl. 36 – Potvrzení dokumentace při dodání

K zásilkám typu Balík Na poštu, Balík Do ruky a Balík Nadrozměr je umožněno pořizovat doplňkovou službu „Potvrzení dokumentace při dodání“. V rámci této služby je zajišťován podpis k zásilce přiložených dokumentů např. smlouvy, dodacího listu a následně jejich vrácení zpět odesílateli na jím uvedenou adresu v ČR. Zásilky s touto doplňkovou službou není umožněno směrovat do Balíkovny. Pokud je k zásilce zvolena tato služba, je povinné vyplnění údajů adresáta dokumentů a počet dokumentů určených k podpisu. Adresáta dokumentů lze vybrat stejným způsobem jako klasického adresáta (tedy z našeptávače, prostřednictvím volby Seznam, nebo jej nově pořídit přes volbu „Nový“), nelze však využít adresu typu Na poštu a Balíkovna, nepřesné (označeny oranžovou ikonou), adresy do zahraničí nebo adresy s nesprávným vyplněním jména a příjmení (u FO). Pro úspěšné uložení zásilky se službou Potvrzení dokumentace je třeba, aby byla v nastavení Podacího místa uvedena e-mailová adresa odesílatele.

18
Obrázek: Pořízení zásilek se sl. Potvrzení dokumentů při dodání – Adresát dokumentů

Pozn. Doplňková služba č. 36 „Potvrzení dokumentace při dodání“, je zobrazena pouze uživateli, který má k této funkcionalitě sjednánu smlouvu.


8.5.8 Pořízení doplňkových služeb vztahujících se k výběru doby doručování

U zásilek Balík Do ruky je umožněno pořizovat popř. importovat doplňkové služby, které přímo ovlivňují „pásmo“ doručení zásilky (A=dopolední doručovací pochůzka nebo B=odpolední doručovací pochůzka):

U zásilek Balík Do ruky s garantovaným časem dodání (prefix DE) není toto rozlišení doručování umožněno, tento typ zásilky je vždy doručován v pásmu „A“. Sl. 1B je umožněno zvolit pouze v případě, že dodací pošta pro PSČ adresáta poskytuje doručení odpolední pochůzkou – tzn., služba 1B se zobrazí pouze u takového adresáta, u kterého jeho PSČ splňuje možnost odpoledního doručení.
U zásilek Balík Do ruky (DR, DV), které jsou adresovány do krajských měst, je povinné zadat doplňkovou službu 1A nebo 1B. Pokud není u zásilky zvolena žádná z doplňkových služeb 1A nebo 1B, je při uložení zásilky zobrazena hláška „Musí být vybrána alespoň jedna ze služeb „Doruč. 8-14 hod“ nebo „Doruč. 13-19 hod“!“ a zásilku není možné do doby výběru jedné z těchto doplňkových služeb uložit.
U adresáta s indikací FO (fyzická osoba) je automaticky přednastavena doplňková služba 1B, tuto je umožněno změnit.
U adresáta s indikací PO (právnická osoba) je automaticky přednastavena doplňková služba 1A, tuto je umožněno změnit.

Pokud není u importovaných zásilek uvedena doplňková služba 1A nebo 1B:

  - je u adresáta PO - v souboru je uvedena položka subjekt s hodnotou „P“ nebo název adresáta obsahuje údaje "s.r.o", "a.s." apod. (viz kap. Vysvětlení některých pojmů, zkratek a funkcionalit používaných v aplikace PodáníOnline) nebo je vyplněno IČ nebo DIČ) automaticky doplněna sl. 1A – Doruč. 8-14 hod.

  - není u adresáta FO (v souboru je uvedena položka subjekt s hodnotou „F“ nebo název adresáta neobsahuje údaje "s.r.o" nebo "a.s." a není vyplněno IČ nebo DIČ) provedeno doplnění sl. časových pásem s tím, že zásilka je naimportována jako OK (zelená ikona). V případě, že je ale u této zásilky prováděna oprava v ručním vstupu, volba jedné ze sl. 1A nebo 1B je povinná.

8.5.9 Pořízení zásilek s daty celní prohlášky

V aplikaci je umožněno k zásilkám pořizovat i data k celním prohláškám. Tyto vývozní doklady je také dále umožněno v aplikaci tisknout na formuláře CN22 a CN23.

U listovních zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce, pokud má zásilka zadánu zároveň doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD.
U balíkových zásilek, které jsou směrovány do zemí s povinností vyplnění celní prohlášky, není umožněno pořízení zásilky bez vyplnění povinných údajů k celní prohlášce – bez ohledu na doplňkovou službu č. 43-Zboží, Dárek, Ostatní nebo č. 44 – Zboží – s VDD.
Pokud jsou zásilky směrovány do zemí bez povinnosti vyplnění celní je rovněž umožněno pořídit data k celní prohlášce. Pokud je již vybrán jeden z parametrů/položek celní prohlášky, jsou dále uplatněny stejné kontroly, jako u povinně vyplňovaných celních prohlášek.
U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek je povinné vyplnění hmotnosti.

Pořizování zásilek bez využití dat CS (Celní správy)
Pokud jsou zásilky směrovány do zemí bez povinnosti vyplnění celní prohlášky, je rovněž umožněno pořídit data k celní prohlášce. Pokud je již vybrán jeden z parametrů/položek celní prohlášky (kategorie zásilky nebo měna celní hodnoty), jsou při uložení zásilky tlačítkem „Uložit“ nebo tlačítkem „Přidat položku celní prohlášky“ dále uplatněny stejné kontroly, jako u povinně vyplňovaných celních prohlášek. Pokud je zásilka v pořádku uložena, je umožněno pořizovat data celní prohlášky (zobrazen jeden prázdný řádek). U zásilek, kde jsou pořizována data celních položek je povinné vyplnění hmotnosti.

Položky k celním prohláškám při pořizování dat k zásilce:

Zobrazené údaje pro pořizování dat celní prohlášky

K jedné zásilce je umožněno pořídit maximálně 99 položek obsahu zboží. Pro smazání položek je nutné provést jejich výběr pomocí checkboxu, kdy je následně provedeno kliknutí na tlačítko „Smazat označené“. Po kliknutí na tuto volbu jsou vybrané položky odstraněny ze seznamu.

Pořizování zásilek s využitím dat CS (Celní správy) – s MRN
Pro zásilky, u kterých byla zvolena doplňková služba č. 44 – Zboží s VDD probíhá po zadání osmnáctého znaku MRN načtení dat CS. Při načtení dat CS jsou u první zásilky zobrazeny všechny položky, které jsou přiřazeny danému MRN. Uživateli je umožněno vybrat si konkrétní položku (zatržením a potvrzením tlačítka „Přidat položku k zásilce“) a zbývající položky jsou zobrazeny u další pořizované zásilky se stejným MRN. Všechny údaje celní prohlášky jsou povinné a při uložení probíhá kontrola na jejich vyplnění a správný formát. Pokud je v datech celní prohlášky indikována chyba, je příslušný řádek označen červenou ikonou.

30
Obrázek: Pořízení zásilek a dat celní prohlášky bez dat Celní správy

30
Obrázek: Pořízení zásilek s využitím dat CS (s MRN)

30
Obrázek: Data celní prohlášky

30
Obrázek: Data celní prohlášky s chybnými údaji

Tlačítka při pořizování dat celních prohlášek

8.5.10 Tisk na adresní štítky/alonže, obálky,- dobírkové Pk a Celních prohlášek

Pořízené údaje k zásilce je možné tisknout na vybraný formulář. Zásilky, ke kterým mají být vytištěna data na zvolený formulář, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

30 31
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení zásilek a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“). A také formulář ze seznamu formulářů povolených pro vybraný druh zásilky, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (opět kontrola na povolené formuláře pro jednotlivé druhy zásilek). Na adresní štítky bianco samostatné, bianco 4x (A4), alonž samostatná, HAŠ bianco – 4x, HAŠ bianco – samostatný, Adresní štítek A6 – 4x a obálky je doplněn tisk piktogramu dobírky. U zásilek, u kterých je zadáno číslo jednací, je možno si jej vytisknout na formuláře typu obálek.

Funkcionalita generování Harmonizovaného adresního štítku ve formátu ZPL:
V menu Zásilky – Ruční vstup je umožněno vygenerovat formulář „HL-ZPL“ (určen pro tiskárny zebra) ve třech velikostech – HL-ZPL 105x148, HL-ZPL 100x150 a HL-ZPL 100x125. Na tento typ formuláře lze vygenerovat pouze zásilky určené pro formulář HAŠ bianco – samostatný.

32
Obrázek: Volby tisku – Adresní štítek A6 – 4x

33
Obrázek: Volby tisku – obálka 1 – C6

Tlačítka

34
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

35
Obrázek: Adobe Acrobat Reader DC

Pozn.: V případě tisku VK se na adresní štítek tiskne pořadové číslo zásilky/celkový počet zásilek VK a ID hlavní zásilky.

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

36
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Přizpůsobit nebo Skutečná velikost“. Nesmí být zatrženo „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“! Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář.

37
Obrázek: Tisknout

Označení doručovacího pásma

Na základě PSČ adresáta zásilky a zvolených doplňkových služeb 1A, 1B, 14, 40 je na AŠ zásilek „Balík Do ruky“ tištěno pásmo doručení pomocí příznaku „A“ nebo „B“:
A = doručení běžnou doručovací pochůzkou;
B = doručení odpolední doručovací pochůzkou.
Pravidla pro označení zásilek pásmem doručení A, B:

Pásmo doručení A (je požadováno doručení dopolední doručovací pochůzkou)

Zásilka Balík Do ruky je označována písmenem A v případě, že na podání byla zvolena služba:

Zásilky Balík Do ruky jsou dále označovány písmenem A v případě, že jsou adresovány do lokalit, kde není zavedeno odpolední doručování. Toto v aplikaci POL probíhá automaticky na základě zadaného PSČ adresáta zásilky.

Pásmo doručení B (je požadováno doručení odpolední doručovací pochůzkou)

Zásilka Balík Do ruky je označena písmenem B v případě, že na podání byla zvolena služba:

Zásilky Balík do ruky jsou dále označovány písmenem B v případě, že u zásilky nebyla zvolena ani jedna ze služeb 1A, 1B a 40 s tím, že PSČ adresáta náleží časovému pásmu, kde je umožněno odpolední doručování. Toto v aplikaci POL probíhá automaticky na základě zadaného PSČ adresáta zásilky.

Informace o příslušných doručovacích pásmech v dané lokalitě jsou umístěny na webových stránkách České pošty s.p. (https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy).

Nastavení tisku pro tisk formulářů samostatných dobírkových Pk A, C a obálek vložených do ručního podavače nastaveného na střed
Měřítko stránky „Žádné“. Musí být zatrženo „Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáček a vystředit“! Ve vlastnostech tiskárny musí být vypnuta kontrola formátu papíru (nastavení vlastností každé tiskárny je individuální)! Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář. Pokud nesouhlasí typ formuláře se zvoleným typem dobírky, platební doklad není vytištěn, a je zobrazeno informativní hlášení Nejsou žádná data pro tisk.

Celní prohlášky

Pokud jsou k zásilce pořízena i data celní prohlášky, je umožněno vytisknout i vývozní doklady CN22 a CN23 (zadní strana těchto dokladů s popisem vyplnění je k nahlédnutí či vytištění v menu Nápověda – Dokumentace). Celní prohláška CN23 se tiskne v případě těchto zásilek:

Uživateli je po výběru zásilek a vygenerování AŠ nabídnuto (prostřednictvím dialogového okna) i vygenerování CP CN 22 nebo CN 23. Kontrola na vytištění CP probíhá pouze u zásilek, u kterých bylo aktuálně zvoleno generování AŠ (po výběru tiskárny a typu formuláře). Pokud dle dat zásilky/celní prohlášky není formulář vhodný, není vytištěn.


98
Obrázek: Dialogové okno – automatické vygenerování CN23

98
Obrázek: Dialogové okno – automatické vygenerování CN22

98
Obrázek: Adobe Reader- CN23

98
Obrázek: Adobe Reader- CN22

Pokud je požadováno tisknout doklad CN22 a zároveň je u zásilky evidována kategorie zboží „Vrácené dokumenty“ je tato kategorie tištěna jako Jiné a v komentáři je tištěn text „returned goods“.

Pokud jsou u zásilek typu Standardní balík do zahraničí (CS), Cenný balík do zahraničí (CV) uloženy více jak tři položky obsahu zásilky a u zásilek EMS do zahraničí více jak dvě, tak je na AŠ zásilky tištěn text „see CN23 attached“ (v poli pro celní popis obsahu), jinak jsou data k celním prohláškám tištěna na AŠ zásilky.

Obchodní balík do zahraničí (CE)
Pokud je pořízena zásilka typu Obchodní balík do zahraničí (CE) a u adresáta je uveden ISO kód státu, kde je povinný nový adresní štítek, je pro tyto státy umožněno vytisknout pouze nový typ adresního štítku Harmonizovaný štítek pro MZ produkty – samostatný, Harmonizovaný štítek pro MZ produkty – 4xA4 nebo Adresní štítek A6 – 4x. V případě, že jsou vybrány současně i zásilky s adresátem, jehož ISO toto nevyžaduje, je standardně zobrazen průnik možných formulářů. Vzhled AŠ je závislý na nepovinných doplňkových službách, které jsou u zásilky CE evidovány v datech (tyto je umožněno u zásilky uložit, pokud jsou u adresáta vyplněny kontaktní údaje – mobilní tel. číslo nebo e-mail):


Obrázek: Adresní štítek Obchodní balík do zahraničí- samostatný – bez dopl. sl.
98
Obrázek: Adresní štítek Obchodní balík do zahraničí- samostatný – s dopl. sl. Dodání zásilky do balíkomatu
98
Obrázek: Adresní štítek Obchodní balík do zahraničí- samostatný – s dopl. sl. Dodání zásilky na adresu pošty a Dodání zásilky na adresu obchodu

8.5.11 Oprava chybné zásilky

Chcete-li zásilku opravit, kliknutím na příslušný řádek v Seznamu pořízených zásilek přenesete údaje o zásilce zpět do pořizovací masky, kde je možné potřebné údaje upravit. Po provedení oprav je třeba potvrdit tlačítko „Uložit“.

8.5.12 Přesun zásilky

Zásilky z jedné dávky můžete přesunout do jiné dávky nebo do nezařazených (výjimku tvoří MZ zásilky s doplňk. službou 43 nebo 44 obsahující MRN kód). Zásilky, které chcete přesunout, musíte nejprve v Seznamu pořízených zásilek označit kliknutím na zaškrtávací pole. Potom ve volbě „Další akce“ vedle tlačítka Uložit vyberte akci „Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených“. Zobrazí se tabulka „Seznam podání“. Chcete-li zásilky přesunout do nezařazených, kliknete na tlačítko Nezařazené. Chcete-li zásilky přesunout do jiné dávky, vyberte kliknutím na řádek v seznamu podání příslušné podání a následně dávku, do které chcete zásilku přesunout. Chcete-li zásilku přesunout do nové dávky nebo nového podání, musíte si nejprve kliknutím na tlačítko Nové podání vytvořit nové podání a kliknutím na tlačítko Nová dávka vytvořit novou dávku.

Při přesunu zásilek z podání/do jiného podání a nezařazených/do podání probíhá kontrola na technologické číslo. Technologické číslo z ID zásilky musí souhlasit s technologickým číslem daného založeného podání. V případě přesunu zásilek s rozdílnými technologickými čísly jsou přesunuty pouze ty zásilky, jejichž technologické číslo odpovídá zvolenému podání a zobrazí se upozorňující hlášení „Přesunuty byly pouze ty zásilky, které mají shodné technologické číslo se zvoleným podáním.“ Funkcionalita přesunu do jiného podání není v kombinaci se Zákaznickou kartou povolena, je zobrazeno upozorňující hlášení „Přesun zásilek není v rámci podání se Zákaznickou kartou povolen.“ Zásilky je nutné nejprve přesunout do volby „Nezařazené“, odkud je poté možno zásilky přesouvat do podání se ZK i bez ní.

38
Obrázek: Označení zásilky

39
Obrázek: Označené přesunout do jiné dávky/nezařazených

8.5.13 Smazání zásilky

Chcete-li zásilku smazat, musíte ji v Seznamu pořízených zásilek nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vedle tlačítka Uložit vyberte akci „Smazat označené“.

40
Obrázek: Označení zásilky

41
Obrázek: Smazat označené