10 Obchodní psaní

10.1 Seznam podání
10.2 Nové podání
10.3 Seznam dávek
10.4 Nová dávka
10.5 Pořízování obchodních psaní
10.6 Uzavření dávky
10.7 Uzavření podání
10.8 Generování svazků
10.9 Import dat

Nově je umožněno pořizovat produkt Obchodní psaní (OP). Tato volba je v aplikaci PodáníOnline umístěna v záložce Zásilky, menu Obchodní psaní.

1
Obrázek: Výběr menu Obchodní psaní

10.1 Seznam podání

> Obchodní psaní > Ruční vstup

Volba „Ruční vstup“ je určena pro ruční pořizování obchodních psaní. Při prvním přihlášení se zobrazí obrazovka s prázdným seznamem podání, tj. s uvedením hlášení „Nebyl nalezen žádný záznam“.

2
Obrázek: Seznam podání, seznam dávek

Pokud je založeno podání nebo dávka zobrazí se v seznamu podání a seznamu dávek:

3
Obrázek: Seznam podání

Tabulka „Seznam podání“ zobrazuje údaje o rozpracovaných podáních. Můžete si zde:

Tabulka Seznam podání
V tabulce můžete zvolit:
1. Jaká podání chcete zobrazit:

2. Třídění podání v seznamu dle:

3. Počet podání na stránku:

4. Exportovat podání:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

10.1.1 Export OP z uzavřeného podání

Export dat se provede pouze z uzavřeného podání a to kliknutím na tlačítko Export v tabulce „Seznam podání“. Pro export dat do souboru musíte nejprve zvolit formát souboru, do kterého se export dat provede:

Po kliknutí na tlačítko Export se zobrazí okno s dotazem, zda chcete soubor otevřít nebo uložit.

4
Obrázek: Stažení souboru např.: ve formátu „xls“

Tlačítka

5
Orázek: Stahování dokončeno

Tlačítka

Struktura exportovaného souboru:

č. sloupce položka
1 Typ obchodního psaní (OP nebo TISK)
2 Datum uzavření podání
3 PSČ podací pošty
4 Jméno
5 Příjmení
6 Název firmy
7 Doplňující údaje
8 Ulice
9 Č.p.
10 Č.o.
11 Obec
12 Část obce
13 PSČ adresáta
14 Stát
15 Hmotnost
16 Výplatné
17 ID Obchodního psaní
Rozmezí znaků Položka Počet znaků
Od Do
1 4 Typ obchodního psaní (OP nebo TISK) 4
5 20 Datum uzavření podání 16
21 25 PSČ podací pošty 5
26 75 Jméno 50
76 125 Příjmení 50
126 175 Název firmy 50
176 225 Doplňující údaje 50
226 265 Ulice 40
266 271 Č.p. 6
272 277 Č.o. 6
278 317 Obec 40
318 357 Část obce 40
358 362 PSČ adresáta 5
363 364 Stát 2
365 372 Hmotnost 8
373 384 Výplatné 12
385 397 ID Obchodního psaní 13

10.2 Nové podání

> Obchodní psaní > Seznam podání > Nové podání

Pro založení nového podání potvrďte tlačítko Nové podání v tabulce „Seznam podání“. Zobrazí se tabulka „Nové podání“.

6
Obrázek: Nové podání

Tabulka Nové podání
Přednastavené údaje:

Údaje, které musíte zadat:

Tlačítka

10.3 Seznam dávek

> Obchodní psaní > Ruční vstup > Seznam dávek

Kliknutím na příslušný řádek v tabulce „Seznam podání“ si klient vybere požadované podání, pro které vytvoří novou dávku potvrzením tlačítka „Nová dávka“. Pokud pro vybrané podání již byla nějaká dávka založena, zobrazí se v tabulce „Seznam dávek“. Do již vytvořené dávky otevřeného podání lze pořizovat obchodní psaní a to kliknutím na řádek v seznamu dávek, obchodní psaní však musí splňovat již zadané parametry, které byly zvoleny při vytvoření tohoto podání – typ obchodního psaní a hmotnost). Rozpracovanou dávku lze ukončit potvrzením tlačítka „Uzavřít“. Pro jedno podání lze vytvořit více dávek. V dávce uzavřeného podání lze obchodní psaní pouze prohlížet nebo k nim dodatečně provést tisk na adresní štítky.

V tabulce „Seznam dávek“ můžete:

7
Obrázek: Seznam dávek

Tabulka Seznam dávek
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění dávek v seznamu podle:

2. Počet dávek na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka

Pokud dávka obsahuje chybná data, lze tato data v rámci dané dávky opravit. Do již vytvořené dávky, i v případě, že byla označena jako uzavřená, ale současně nebylo uzavřeno podání, lze opakovaně vstoupit a pořizovat další obchodní psaní.

10.4 Nová dávka

> Obchodní psaní > Ruční vstup > Seznam dávek > Nová dávka

Pro založení nové dávky potvrďte tlačítko Nová dávka v tabulce „Seznam dávek“. Zobrazí se tabulka pro pořizování dat v nově vytvořené dávce.

8
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování obchodních psaní bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

9
Obrázek: Nová dávka – maska pro pořizování obchodních psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

10.5 Pořizování obchodních psaní

10.5.1 Obchodní psaní bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat obchodní psaní. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:

Třídění obchodních psaní podle (vzestupně nebo sestupně):

Počet obchodních psaní na stránku:

10.5.2 Editace obchodního psaní bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů (v případě pořizování obchodních psaní jsou nabízeni jen adresáti uloženi s příznakem OP)

10
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

11
Obrázek: Pořízení nového adresáta z volby pro pořizování obchodních psaní

12
Obrázek: Seznam adresátů z volby pro pořizování obchodních psaní

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Akce

Tlačítka

16
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní

Tlačítka

Při pořizování obchodních psaní se již nevyplňují další údaje, jak je tomu u zásilek, ukládají se pouze adresáti. Vše je definováno již při zakládání podání.

10.5.3 Seznam pořízených obchodních psaní bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

V seznamu jsou zobrazeny pořízené obchodní psaní jedné dávky.

17
Obrázek: Seznam pořízených obchodních psaní

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:

1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet obchodních psaní na stránku:

Tlačítka

10.5.4 Tisk obchodních psaní na adresní štítky a obálky bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

Pořízené obchodní psaní je možné tisknout na vybraný formulář. Obchodní psaní, ke kterým mají být vytištěny formuláře, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

19
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení OP a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“). A také formulář ze seznamu formulářů povolených pro obchodní psaní, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (kontrola na povolené formuláře pro obchodní psaní). Je zde umožněno zvolit si zakliknutím pole Nevracet, zda se má na zvolené formuláře tisknout i text „Nevracet nedoručené“

20
Obrázek: Volby tisku – adresní štítek bianco samostatný

Tlačítka

21
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

22
Obrázek: Adobe Reader – tisk typu Obchodní psaní bez volby nevracet formulář OP AŠ bianco- 4xA4

23
Obrázek: Adobe Reader – tisk typu Obchodní psaní- tisk s volbou nevracet formulář OP AŠ bianco- 4xA4

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

24
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Žádné“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáčet a vystředit“ a „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“!

Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář.

10.5.5 Smazání obchodního psaní bez služby Cílené rozesílání obchodního psaní

Chcete-li obchodní psaní smazat, musíte jej v Seznamu pořízených obchodních psaní nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Smazat označené“ a potvrďte tlačítko OK v okně s dotazem „Opravdu smazat?“.

25
Obrázek: Smazat označené

10.5.6 Obchodní psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

Kliknutím na řádek dávky v seznamu dávek do této dávky vstoupíte a můžete zde pořizovat obchodní psaní. Vytvořit novou dávku lze kliknutím na tlačítko „Nová dávka“.

V horní části obrazovky jsou přednastaveny údaje:

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:

Třídění obchodních psaní podle (vzestupně nebo sestupně):

Počet obchodních psaní na stránku:

10.5.7 Editace obchodního psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů (v případě pořizování obchodních psaní jsou nabízeni jen adresáti uloženi s příznakem OP)

26
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

27
Obrázek: Pořízení nového adresáta z volby pro pořizování obchodních psaní

28
Obrázek: Seznam adresátů z volby pro pořizování obchodních psaní

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:

1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Pole pro vyhledávání adresáta

Akce

Tlačítka

32
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

Tlačítka

Při pořizování obchodních psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní je povinné vyplnění ID zásilky (toto je dále tištěno na adresní štítky), a to ve formátu 13 místného čísla, kdy první čtyři znaky musí souhlasit s technologickým číslem, pro které bylo založeno dané podání. Zásilka bez ID Obchodního psaní je v seznamu zobrazena s chybou.

33
Obrázek: Detail pořízení obchodního psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní – chybně zadáno bez ID zásilky

10.5.8 Seznam pořízených obchodních psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

V seznamu jsou zobrazeny pořízené obchodní psaní jedné dávky.

34
Obrázek: Seznam pořízených obchodních psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

Zobrazené údaje

Možná nastavení v menu „Pořizování obchodních psaní“:
1. Třídění zásilek podle (vzestupně nebo sestupně):

2. Počet obchodních psaní na stránku:

Tlačítka

10.5.9 Tisk obchodních psaní na adresní štítky a obálky se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

Pořízené obchodní psaní je možné tisknout na vybraný formulář. Obchodní psaní, ke kterým mají být vytištěny formuláře, je nutné zatrhnout v zaškrtávacím poli. Následně se vybere ze seznamu na poli „Další akce“ volba „Generování tisku označených“.

36
Obrázek: Generování tisku označených

Po označení OP a výběru volby „Generování tisku označených“ se zobrazí tabulka „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“). A také formulář ze seznamu formulářů povolených pro obchodní psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní, pokud nejsou uloženy žádné vlastní vybrané formuláře pro tisk. Pokud jsou již uloženy nějaké vlastní vybrané formuláře pro tisk, jsou zobrazeny jen ty (kontrola na povolené formuláře pro obchodní psaní). Je zde umožněno zvolit si zakliknutím pole Nevracet, zda se má na zvolené formuláře tisknout i text „Nevracet nedoručené“

37
Obrázek: Volby tisku – adresní štítek bianco samostatný

Tlačítka

38
Obrázek: Stažení souboru

Tlačítka

39
Obrázek: Adobe Reader – tisk typu Obchodní psaní s volbou nevracet a službou Cílené rozesílání obchodního psaní - formulář OP AŠ bianco- 4xA4

Tisk formulářů – je proveden z programu Adobe Reader ve volbě Soubor – Tisknout. Zobrazí se obrazovka pro výběr tiskárny a nastavení parametrů.

40
Obrázek: Tisknout

Nastavení tisku pro tisk formulářů formátu A4 (např. „Adresní štítek bianco 4x A4)
Měřítko stránky „Žádné“. Nesmí být zatrženo „Automaticky otáčet a vystředit“ a „Zvolit zdroj papíru podle velikosti PDF“!

Potvrzením tlačítka „OK“ se provede tisk údajů všech zatrhnutých vět na vybraný formulář.

10.5.10 Smazání obchodního psaní se službou Cílené rozesílání obchodního psaní

Chcete-li obchodní psaní smazat, musíte jej v Seznamu pořízených obchodních psaní nejprve označit kliknutím v zaškrtávacím poli. Potom ve volbě „Další akce“ vyberte akci „Smazat označené“ a potvrďte tlačítko OK v okně s dotazem „Opravdu smazat?“.

41
Obrázek: Smazat označené

10.6 Uzavření dávky

Je-li dávka připravena k uzavření, je v tabulce „Seznam dávek“ u této dávky zobrazena ikona42 „Dávka je připravena k uzavření“ a je zobrazeno tlačítko Uzavřít . Kliknutím na tlačítko Uzavřít se provede uzavření dávky. V tomto případě se zobrazí informativní hlášení: „Dávka byla uzavřena.“

Obsahuje-li dávka chybná data, je u této dávky zobrazena ikona43 „Dávka obsahuje chybná data“. Tato chybná data lze v rámci jedné dávky opravit.

Je-li dávka již uzavřena, je u této dávky zobrazena ikona44 „Dávka již byla uzavřena“. Pokud nebylo ještě uzavřeno podání, lze do uzavřené dávky opakovaně vstoupit, provádět změny. Následně je ovšem nutné dávku znovu uzavřít.

10.7 Uzavření podání

> Obchodní psaní > Seznam podání > Uzavřít

Pokud je dané podání připraveno k uzavření, zobrazí se tlačítko Uzavřít. Tlačítko Uzavřít se zobrazí pouze v případě, že všechny dávky pro dané podání jsou již uzavřené. V opačném případě musíte nejprve uzavřít všechny dávky pro dané podání a následně uzavřít podání. V případě potvrzení tlačítka Uzavřít se zobrazí dotaz „Chcete opravdu uzavřít?“.

45
Obrázek: Uzavření podání OP

10.8 Generování svazků

> Obchodní psaní > Seznam podání > Generovat svazky

Tato volba umožňuje provést generování svazků k pořízeným obchodním psaním a tisk vygenerovaných svazků na formuláře. Generování lze provádět pouze pro uzavřená podání, použitím tlačítka Generovat svazky ve volbě „Všechna podání“, po výběru požadovaného podání. Po kliknutí na tlačítko se otevře okno „Volby tisku“, kde uživatel vybere tiskárnu ze seznamu povolených tiskáren (nastaveno v menu „Nastavení“ – „Tiskárny“), a také formulář ze seznamu formulářů povolených pro obchodní psaní. Před zahájením generování svazku (před potvrzením tlačítka „Tisk“) musí uživatel zadat max. počet zásilek OP ve svazku. Počet určí sám na základě vlastností zásilek (hmotnosti, výšky svazku) a podmínek pro vytváření svazků. Tj. každý svazek OP může mít jiný počet obchodních psaní ve svazku. Max. počet zásilek je pro všechny svazky v dávce stejný, skutečný počet se liší podle množství obchodních psaní vytříděných do svazků. Počet OP ve svazku nesmí být nižší než 10ks. Pokud byly svazky k danému podání vygenerovány je u ve sloupci Akce/Stav zobrazena ikona PDF.

46
Obrázek: Volby tisku – Svazovka bianco – 4x (A4)

47
Obrázek: Volby tisku – Svazovka bianco – 4x (A4) – počet OP ve svazku nižší než 10ks

Tlačítka

48
Obrázek: Stažení souboru

Druhy vytvořených svazků:
Svazky se řadí automaticky dle podmínek České pošty, s.p.:

  1. svazky podle samostatného pětičíslí PSČ (dodávací pošta, přihrádka, organizace se samostatným pětičíslím PSČ, doručovací okrsek se samostatným PSČ). Svazek se vytvoří, je-li pro dané PSČ alespoň 10 zásilek. Svazovka se označí PSČ a názvem příslušné pošty, příp. adresáta.
  2. svazky podle pětičíslí PSČ dodávacích pošt (pro více adresních pošt). Svazek se utvoří v případě, že není dostatek zásilek pro dané PSČ podle bodu 1. a je alespoň 10 zásilek pro dodávací poštu. Svazovka se označí PSČ a názvem příslušné dodávací pošty.
  3. svazky podle trojčíslí PSČ. Svazek se utvoří v případě, že není dostatek zásilek pro dané PSČ podle bodů 1. a 2. Svazovka se podle přehledu okresních instradovacích sítí, který je přílohou označí rozmezím trojčíslí PSČ a názvem okresní instradovací sítě.
  4. svazek pro SPU

Princip spočítá ve třídění OP do svazků na jednotlivé dodací pošty, pokud je zásilek pro dodací poštu méně než zadaný počet, vytvoří se svazek pro více dodacích pošt, pokud je jich ještě méně, vytváří se svazek pro SPU. Generování provede setřídění OP do jednotlivých svazků dle kritérií ČP a instradovacích tabulek pro OP. Po vygenerování jednotlivých svazků je zobrazen PDF náhled svazovek, který je možné uložit nebo vytisknout.

49
Obrázek: Adobe Reader

10.8.1 Soupis OP

> Obchodní psaní > Seznam podání > Soupis OP

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Soupisu obchodních psaní k pořízeným obchodním psaním. Po použití tlačítka Soupis OP se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

50
Obrázek: Stažení souboru

51
Obrázek: Soupis obchodních psaní

10.8.2 Seznam svazků OP

> Obchodní psaní > Seznam podání > Seznam svazků OP

Tato volba umožňuje provést vytištění nebo uložení Seznamu svazků obchodních psaní k pořízeným obchodním psaním, tisk lze provádět pouze pro podání, ke kterým byly vygenerovány svazky. Po použití tlačítka Seznam svazků OP se otevře okno „Stažení souboru“, kde si můžete zvolit, zda chcete soubor uložit nebo vytisknout

53
Obrázek: Stažení souboru

54
Obrázek: Seznam svazků obchodních psaní – první strana

55
Obrázek: Seznam svazků obchodních psaní – poslední strana

Na poslední straně je uveden vyplněný sumář s cenou či slevou (množstevní sleva je počítána dle počtu kusů za zvolené podání) za službu podání obchodního psaní.

10.9 Import dat

> Obchodní psaní> Import dat

Tabulka „Přehled importovaných souborů“ zobrazuje údaje o importovaných souborech. Můžete zde provést import souborů ve formátu csv nebo txt.

56
Obrázek: Přehled importovaných souborů

Pokud probíhá zpracování předchozího importu, objeví se tato hláška:

Tlačítka

55555
Obrázek: Import

Tabulka Přehled importovaných souborů
V tabulce můžete zvolit:
1. Třídění v seznamu podle:

2. Počet souborů na stránku:

Zobrazené údaje:

Storno probíhajícího importu
Probíhající import je umožněno v aplikaci POL zastavit. K tomuto účelu slouží ikona „STOP ikona stop “, která je u probíhajícího importu zobrazena ve sloupci Protokol o zpracování souboru. Data, která byla importována před zastavením importu, jsou standardně naimportována. Po zastavení importu je v tabulce Přehled importovaných souborů ve sloupci „Stav“ zobrazeno informativní hlášení „Zpracování ukončeno – import přerušen uživatelem“.

Protokol chyb o zpracování souboru
Kliknutím na ikonu 57 se zobrazí (v novém okně) protokol o zpracování importovaného souboru. Zde je uvedeno číslo řádku, na kterém se chyba vyskytla, dále informace o tom, zda byl řádek přijat ke zpracování a popis chyby (výpis jednotlivých chyb je dále uveden v kapitole 22.5 Číselník chyb vyskytujících se v importovaných souborech). V případě zastavení importu uživatelem je vždy zobrazen chybový protokol s informací, na kterém řádku v souboru a který uživatel provedl zastavení importu.

Tlačítka

Pro import souboru s obchodními psaními klikněte na tlačítko Procházet. Zobrazí se tabulka „Zvolte soubor“, ve které vyberete požadovaný soubor pro import. Následuje výběr požadované konfigurace. Pro import souboru ve formátu „csv“ a „txt“ oddělený středníkem kliknete na tlačítko Import CSV. Pro import souboru „K*.*“ nebo jiného souboru ve formátu „txt“ kliknete na tlačítko Import TXT.

58
Obrázek: Výběr souboru

59
Obrázek: Výběr konfigurace

Po kliknutí na tlačítko pro import se zobrazí okno s tabulkou „Seznam podání“, ve kterém provedete výběr úložiště importovaného souboru. Obchodní psaní z importovaného souboru můžete uložit:

60
Obrázek: Okno pro výběr úložiště importovaných obchodních psaní

Soubor se po importu zobrazí v tabulce „Přehled importovaných souborů“, ve které je ve sloupci „Stav“ zobrazena aktuální fáze zpracování dat z importovaného souboru. Je-li v tomto sloupci zobrazen stav „Ukončení zpracování“, jsou zásilky z importovaného souboru zobrazeny ve vybrané dávce a adresáti z importovaného souboru jsou zobrazeni v tabulce „Přehled adresátů“ (viz kapitola 7.1 Přehled adresátů). Pro zobrazení chyb, které mohly nastat při zpracování importovaného souboru, slouží „Protokol o zpracování souboru“.

61
Obrázek: Protokol chyb v souboru pro obchodní psaní

10.9.1 Konfigurace

> Obchodní psaní > Import dat > Konfigurace

Při prvním vstupu do menu „obchodní psaní – Import dat“ je ve volbě Výběr konfigurace přednastaveno defaultní nastavení konfigurace pro import dat pod názvem Přednastavená konfigurace obchodní psaní. Přednastavená konfigurace nelze dále editovat, nebo odstranit. Pro nastavení konfigurace importu dat klikněte na tlačítko Konfigurace v tabulce „Přehled importovaných souborů“. Zobrazí se tabulka „Import dat – konfigurace“. Je umožněno nastavit si více konfigurací podle potřeby a to kliknutím na tlačítko „Nová konfigurace“. Lze si také zvolit, která konfigurace bude zobrazována jako první ve výběru konfigurací v tabulce „Přehled importovaných souborů“ – a to zatržením tohoto pole.

62
Obrázek: Import dat – konfigurace „Přednastavená konfigurace obchodní psaní“ – typ souboru csv

63
Obrázek: Nastavení nové konfigurace pro obchodní psaní- typ souboru txt

64
Obrázek: Editace uložené konfigurace – typ csv

Tabulka Import dat-konfigurace
Údaje, které musíte vyplnit:
Název konfigurace

Typ souboru a kódování

Osobní údaje

Adresa

Bankovní spojení

Kontakty

Zásilka

Tlačítka