8.5.1 Editace zásilky

Údaje, které musíte zadat:

Adresát
Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – po zadání několika počátečních znaků údaje o adresátovi (Čísla, Příjmení/Názvu, Jména, Doplňující údaje nebo Adresáta) lze provést výběr z nabídnutého seznamu adresátů

8
Obrázek: Vyhledání adresáta

Tlačítka

9
Obrázek: Seznam adresátů

V tabulce přehledu adresátů můžete zvolit:
1. Za jaké podací místo se má přehled adresátů zobrazit:

2. Filtr adresátů – zda chcete zobrazit adresáty:

3. Třídění adresátů podle:

4. Počet adresátů na stránku:

Práce s vytvořenými složkami adresátů, hromadné pořizování zásilek pro zvolenou skupinu adresátů
Ve volbě „Seznam“ je umožněno zvolit více adresátů, ke kterým lze následně pořídit zásilky o stejných parametrech. Volbu adresátů lze provést:

Po potvrzení tlačítka „Přenést označené“ je standardně zobrazena pořizovací maska zásilek. Zde je standardně provedena volba požadovaného typu zásilky, editace hmotnosti, udané ceny a doplňkových služeb.

13
Obrázek: Pořizovací maska zásilek při volbě většího množství adresátů

Po potvrzení tlačítka „Uložit“ se zobrazí informativní hlášení o právě probíhajícím hromadném pořizování zásilek, vždy je zobrazen počet zásilek, které ještě zbývá pořídit. Pro průběžnou kontrolu stavu probíhajícího hromadného pořízení je možno použít tlačítko „Aktualizovat“. Po jeho potvrzení dojde k zobrazení již pořízených zásilek a aktualizaci zbývajícího počtu zásilek k pořízení v informativním hlášení.

14


Poznámka: Při tomto způsobu hromadného pořizování zásilek lze pro zvolenou skupinu adresátů pořídit pouze zásilky o identických parametrech. V případě, že je v průběhu pořizování identifikována chyba (například je v požadovaných doplňkových službách zvolena služba SMS avízo, ale u adresáta není uveden kontaktní mobilní telefon), je taková zásilka označena jako chybná a zadané údaje je zapotřebí opravit. Dále je, z důvodu rychlejšího zpracování, umožněno v jednom přenose adresátů použít pouze stejné typy adres. V jednom hromadném pořízení tedy není například možné zvolit zároveň adresu s uvedenou ulicí a adresu typu Na poštu.

Pole pro vyhledávání adresáta
Pole k vyplnění – zde zadáte zákaznické „Číslo“, „Příjmení/Název“ nebo „Jméno“ nebo „Doplňující údaje“ adresáta.

Tlačítka

Je-li u adresáta zobrazena červená ikona, tj. adresní údaje obsahují chybná data, nelze tohoto adresáta použít při pořizování zásilky. Při výběru adresáta s červenou ikonou se zobrazí upozorňující hlášení: „Neplatná adresa, adresáta nelze použít!“. Opravu chybných údajů provedete změnou nastavení adresáta, viz kapitola 7.4 Změna nastavení adresáta. Je-li u adresáta zobrazena žlutá ikona, tj. adresa adresáta je nepřesná, je zobrazeno upozorňující hlášení „Adresa není přesná, nenalezen jednoznačný objekt - zásilku lze na tuto adresu podat, ale nemusí být doručena.“.

15
Obrázek: Upozornění

Tlačítka

16
Obrázek: Detail pořízení doporučeného psaní s číslem jednacím

18
Obrázek: Detail pořízení nadrozměrné zásilky