6 Nastavení

6.1 Přehled podacích míst
6.2 Nové podací místo
6.3 Změna nastavení podacího místa
6.4 Nastavení uživatele
6.5 Přehled tiskáren
6.6 Nová tiskárna
6.7 Změna nastavení tiskárny
6.8 Nastavení výchozí stránky

Při úplně prvním přihlášení do úlohy PodáníOnline se zobrazí základní menu. V přednastaveném menu „Nastavení“ se zobrazí informativní hlášení „Nemáte nastavené žádné podací místo.“ V tomto případě je nutné provést nastavení podacích míst, uživatelů a tiskáren.

1
Obrázek: menu „Nastavení“

6.1 Přehled podacích míst

Před prvním pořizováním podacích údajů (k zásilkám i poštovním poukázkám „B“) musí uživatel provést nastavení základních parametrů. Jako první nastaví „Podací místo“. Podací místo se nastavuje v základním menu „Nastavení“ – „Podací místa“. Podavatel zásilek může nastavit více podacích míst, např. pokud klient má více poboček na různých místech republiky a využívá pro podání zásilek tuto aplikaci. Podavatel poukázek „B“ může mít nastaveno pouze jedno podací místo. Podavatel poukázek „B“ si zde nastaví adresu, která se v tomto případě bude tisknout na tiskopisech „Detailní soupis plateb“ a „Úhrnný soupis plateb“.

Nastavení > Podací místa

Tabulka „Přehled podacích míst“ zobrazuje údaje o nastavených podacích místech. Můžete si zde změnit stávající nebo založit nové podací místo. Při prvním vstupu uživatele do volby „Podací místa“, neobsahuje „Přehled podacích míst“ žádný záznam.

2
Obrázek: menu „Nastavení – Podací místa – Přehled podacích míst“

Zobrazení podacích míst je rozděleno do čtyř voleb:

3
Obrázek: Přehled všech podacích míst (zrušená nebo změněná podací místa jsou v přehledu zobrazena červeně).

Tabulka Přehled podacích míst – Všechna podací místa:

V tabulce můžete zvolit:
  1. Třídění podacích míst v přehledu dle:

  2. Počet podacích míst na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka:


6.2 Nové podací místo

> Nastavení > Podací místa > Založit nové podací místo

Pro založení nového podacího místa potvrďte tlačítko Založit nové podací místo v tabulce „Přehled podacích míst“. Zobrazí se tabulka pro založení nového podacího místa.

4 5
Obrázek: Nové podací místo


Tabulka Nové podací místo
Údaje, které musíte vyplnit:
Název (tento název podacího místa je dále používán v Přehledu nastavení podacích míst)

Adresa odesílatele (Tato adresa je tištěna na formuláře adresních štítků. V případě, že nejsou v Adrese adresáta dobírkové částky vyplněny jiné údaje, je rovněž tištěna na dobírkové formuláře.)

Kontakty

Adresa adresáta dobírkové částky (tato adresa je tištěna na formuláře platebních dokladů – pokud není při uložení podacího místa vyplněna, je doplněna možnost jejího automatického nastavení z adresy odesílatele – nelze však nastavit adresu v zahraničí)

Bankovní spojení

Podací pošta

Uživatel

Tlačítka6.3 Změna nastavení podacího místa

> Nastavení > Podací místa >Název podacího místa

Pro změnu nastavení stávajícího podacího místa nebo jeho zrušení klikněte v tabulce „Přehled podacích míst“ na řádek s názvem zvoleného podacího místa. Zobrazí se tabulka „Změna nastavení podacího místa“.

7a
7
Obrázek: Změna nastavení podacího místa

Tabulka Změna nastavení podacího místa

Údaje, které musíte vyplnit:

Název (tento název podacího místa je dále používán v Přehledu nastavení podacích míst)

Adresa odesílatele (Tato adresa je tištěna na formuláře adresních štítků. V případě, že nejsou v Adrese adresáta dobírkové částky vyplněny jiné údaje, je rovněž tištěna na dobírkové formuláře.)

Kontakty

Adresa adresáta dobírkové částky (tato adresa je tištěna na formuláře platebních dokladů – pokud není při uložení podacího místa vyplněna, je doplněna možnost jejího automatického nastavení z adresy odesílatele – nelze však nastavit adresu v zahraničí)

Bankovní spojení

Podací pošta

Uživatel

Tlačítka

6.4 Nastavení uživatele

> Nastavení > Uživatel

Tabulka „Přehled nastavení uživatele“ zobrazuje přehled o nastavení podacích míst a podacích pošt, které jsou přiřazeny danému uživateli. Můžete si zde zvolit podací místo s konkrétní přiřazenou podací poštou.

Přehled nastavení uživatele je rozdělen do tří voleb:


6.4.1 Přehled nastavení uživatele

Tabulka Přehled nastavení uživatele

V tabulce můžete zvolit:
 1. Třídění podacích míst v přehledu dle:

 2. Počet podacích míst na stránku:

Zobrazené údaje:

Nastavení požadovaného podacího místa s podací poštou se provede kliknutím na příslušný řádek. Pro aktuální nastavené podací místo a poštu je ve sloupci Nastaveno zobrazena tato indikace 10


Obrázek: Přehled nastavení uživatele – Všechna podací místa

6.5 Přehled tiskáren

> Nastavení > Tiskárny a formuláře

Tabulka „Přehled tiskáren“ zobrazuje přehled nastavení tiskáren a formulářů. Můžete si zde změnit stávající nastavení nebo založit novou tiskárnu. Při prvotním nastavení se ve volbě „Tiskárny a formuláře“ zobrazí prázdný „Přehled tiskáren“. Pro zobrazení údajů o tiskárně klikněte na řádek s názvem požadované tiskárny.

11
Obrázek: Přehled tiskáren

Tabulka Přehled tiskáren:

Tabulka Přehled tiskáren
V tabulce můžete zvolit:

  1. Třídění tiskáren v přehledu dle:

  2. Počet tiskáren na stránku:

Zobrazené údaje:

Tlačítka:6.6 Nová tiskárna

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Založit novou tiskárnu

Pro založení nové tiskárny potvrďte tlačítko Založit novu tiskárnu v tabulce „Přehled tiskáren“. Spustí se průvodce, který ve čtyřech krocích provede založení nové tiskárny.

6.6.1 Nová tiskárna 1/4 – Název

V prvním kroku se zobrazí tabulka, do které zadáte požadovaný název nové tiskárny.

12
Obrázek: Nová tiskárna 1/4 -Název

Tabulka Nová tiskárna 1/4 – Název

Údaj, který musíte vyplnit:

Tlačítka


6.6.2 Nová tiskárna 2/4 – Formulář

V druhém kroku se zobrazí tabulka s přehledem formulářů a jejich parametrů. Chcete-li změnit parametry některého formuláře, klikněte na řádek s požadovaným formulářem. Zobrazí se tabulka „Nová tiskárna 3/4 – Parametry“.

13
Obrázek: Nová tiskárna 2/4 – formulář

Tabulka Nová tiskárna 2/4-Formulář:

Tlačítka:

6.6.3 Nová tiskárna 3 /4 – Parametry

Ve třetím kroku se zobrazí tabulka pro editaci parametrů vybraného formuláře tiskárny.

14
Obrázek: Nová tiskárna 3 /4 – Parametry (adresní štítek bianco - samostatný)

15
Obrázek: Nová tiskárna 3 /4 – Parametry (formulář poštovní dobírková poukázka A – samostatná)

Tabulka Nová tiskárna 3 /4-Parametry

Přednastavené údaje:

Údaje, které lze vyplnit:

Tlačítka

16
Obrázek: Zkušební tisk – „Zvolit zdroj papíru podle velikosti stránky PDF“ (Dob. Pk C, A a obálek na střed podavače)

17
Obrázek: Zkušební tisk – nastavení pro formulář adresní štítek bianco – 4x (A4)

6.6.4 Nová tiskárna 4/4 – Potvrzení

Ve čtvrtém kroku se zobrazí tabulka s přehledem zadaných údajů pro vaši kontrolu.

18
Obrázek: Nová tiskárna 4/4-Potvrzení

Tlačítka

6.7 Změna nastavení tiskárny

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Název tiskárny

Pro změnu nastavení stávající tiskárny klikněte na řádek s názvem tiskárny v tabulce „Přehled tiskáren“. Zobrazí se tabulka „Změna nastavení tiskárny“.

19
Obrázek: Změna nastavení tiskárny

Tabulka Změna nastavení tiskárny

Přednastavené údaje, které můžete změnit:

Tlačítka

6.7.1 Změna názvu tiskárny

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Název tiskárny: změnit

Pro změnu nastavení názvu tiskárny potvrďte tlačítko Změnit v tabulce „ Změna nastavení tiskárny“ na řádku „Název tiskárny“. Zobrazí se tabulka „Editace názvu tiskárny“, ve které můžete změnit potřebný údaj. Po změně údaje a jeho potvrzení se aplikace automaticky vrátí zpět do tabulky „Změna nastavení tiskárny“, ve které je již zobrazen opravený údaj.

20
Obrázek: Editace názvu tiskárny

Tabulka Editace názvu tiskárny

Přednastavený údaj, který můžete změnit:

Tlačítka

6.7.2 Změna formuláře

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Formuláře: změnit

Pro změnu nastavení formuláře tiskárny potvrďte tlačítko Změnit v tabulce „Změna nastavení tiskárny“ na řádku „Formuláře“. Zobrazí se tabulka „Editace formulářů“. V tabulce „Editace formulářů“ vyberte kliknutím na řádek s názvem formuláře ten formulář, který chcete změnit. Zobrazí se tabulka, ve které změníte „posun doprava (mm)“ a „posun dolů (mm)“, případně údaj „transakční kód“ a „K. symbol“ pro vybraný formulář.

21
Obrázek: Editace formulářů

Tabulka Editace formulářů

Tlačítka:

6.7.3 Změna parametrů formulářů

> Nastavení > Tiskárny a formuláře > Změna nastavení tiskárny > Formuláře: změnit > Název formuláře

Do tabulky „Editace parametrů formulářů“ se zapíšou změněné údaje do polí „posun doprava (mm)“ a „posun dolů (mm)“. Po změně údajů a jejich potvrzení „Uložit“ se aplikace automaticky vrátí zpět do tabulky „Editace formulářů“.

22
Obrázek: Editace parametrů formulářů (formulář adresní štítek bianco – samostatný)

23
Obrázek: Editace parametrů formulářů (formulář – poštovní dobírková poukázka A – samostatná)

Tabulka Editace parametrů formulářů
Přednastavené údaje:

Přednastavené údaje, které můžete změnit:

Tlačítka

6.8 Nastavení výchozí stránky

Výběrem stránky (označením volby) Nastavit tuto stránku jako výchozí – zaškrtávací box v modré liště si lze nastavit požadovanou sestavu (stránku), která se bude zobrazovat jako první při vstupu do aplikace. Označena může být vždy jen jedna stránka.

Tato volba se týká pouze těchto sestav:

24
Obrázek: Nastavení výchozí stránky