Usnesení vlády ČR


Usnesení vlády České republiky ze dne 31. května 2000 č. 526 o nařízení vlády o centrální adrese

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 31. května 2000 č. 526

o nařízení vlády o centrální adrese

V l á d a

I. s ch v a l u j e    návrh nařízení vlády o centrální adrese s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;
II. u k l á d á   
  • ministru a vedoucímu Úřadu vlády
     a) vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení
     b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1a tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu
  • ministru a vedoucímu Úřadu vlády zpracovat ve spolupráci s předsedou Úřadu pro státní informační systém a vládě do 30. června 2001 předložit návrh nové právní úpravy centrální adresy a její správy
III. p o v ě ř u j e    výkonem činnosti správce centrální adresy Českou poštu, státní podnik

Provedou:
předseda vlády,
ministr a vedoucí Úřadu vlády,
RNDr. A. Kratochvíl, CSc.,
pověřený řízením
Úřadu pro státní informační systém


Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.Nařízení vlády ze dne 31.května 2000 č.168 o centrální adrese

  V l á d a nařizuje k provedení zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.148/1996 Sb., zákona č.93/1998 Sb. a zákona č.28/200 Sb., a k provedení zákona č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách:

§1

Uveřejňování informací podle zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.26/200 Sb., o veřejných dražbách, a dalších informací poskytnutých fyzickými a právními osobami (dále jen "informace") ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) zabezpečuje správce centrální adresy, který splňuje podmínky tohoto nařízení.

§2

Správce centrální adresy

(1) Správcem centrální adresy (dále jen "správce") je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která má technické a organizační předpoklady pro provozování informačního systému centrální adresy a jejíž provozní řád zpracovaný podle tohoto nařízení Úřad pro státní informační systém (dále jen "Úřad") schválí. Na schválení provozního řádu není právní nárok.
(2) Obchodní jméno a adresu správce Úřad zveřejní v Obchodním věstníku.
(3) Schválení provozního řádu Úřadem nenahrazuje oprávnění k činnostem vydané jiným správním úřadem podle zvláštního předpisu 1)

§3

Provozní řád

(1) Provozní řád je souhrn pravidel, kterými se správce řídí při zabezpečování uveřejňování informací podle §1.
(2) Provozní řád upravuje zejména termíny uveřejňování poskytnutých informací, dobu a způsob jejich uchovávání, způsob stanovení ceny za uveřejnění informací, způsob pravidelného informování veřejnosti a aktuální poštovní a internetové adrese správce a způsob seznamování veřejnosti s cenami za uveřejnění informací.
(3) Cena za uveřejnění informací může být nejvýše cenou obvyklou, zahrnující ekonomicky odůvodněné náklady a přiměřený zisk.
(4) Provozní řád schvaluje na základě písemné žádosti Úřad na dobu určitou.

§4

(1) Informace zasílají fyzické a právnické osoby správci písemně.
(2) Informace lze správci zaslat elektronickými prostředky, pokud je zajištěna neporušenost informací a lze spolehlivě identifikovat žadatele o uveřejnění informací. V případě použití elektronické pošty Internetu musí být informace elektronicky zabezpečeny.

§5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Zeman v.r.
Ministr:
Ing. Březina v.r.

1) Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.Contacts

Central address operator
(on workdays from 08.00 to 15.00.)

  • Phone: 954 406 285
  • Data box ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informations

Menu.KeStazeni

Menu.Ostatni

Menu.Odkazy

Menu.ProvozniRad Order forms Menu.PrevodyMajetkuStatu Menu.LEGISLATIVA
Menu.ObchodniPodminky Menu.SwAcrobatReader Menu.CastoKladeneDotazy Menu.Jine
Menu.Cenik Menu.CadrPCJ Certification IS CADR  
Menu.ZastavenaZverejneni Menu.CadrPCJON    
Menu.UsneseniVlady      
Menu.OAplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000- Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.